Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
s(i)ur̃bti
Straipsnelis:
Toch. B särp- ‘plakti (kalbant apie širdį)’ su praet. act. särpar-ka. Toch. žodis yra aiškus lo. sorbēre, gr. ῥοφέω ‘ryti, siurbti, godžiai ryti’, lie. srebiù, surbiù, alb. gjerp ‘gerti mažais gurkšneliais’, armėnų arbi (aor.) ‘gerti’ ir t. t. ekvivalentas. Toch. B särp- < ide. *sr̥bh- (žr. lo. sorbēre, armėnų arbi ir t. t.). Toch. ‘čiulpti ir t. t.’ buvo vartojamas pompos veiksmui, kurį kraujo apytakoje atlieka širdis, nusakyti, t. y. veiksmui, kurio pagrindą sudaro širdies plakimas.
Šaltinis:
Windekens 1976, I, 422
Antraštė:
sur̃bti
Straipsnelis:
[Nagrinėjamos baltų ir slavų kalbų šaknys su *] Iš bendro pavyzdžių skaičiaus 11 šaknų turi etimologinių dubletų: 6) r. dial. сербать, ukr. сербати, br. сербац // lie. sur̃bti, la. surbt.
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 45
Antraštė:
sur̃bti
Straipsnelis:
žr. srėbti
Šaltinis:
Poetto 1974, 437
Antraštė:
surbti
Straipsnelis:
žr. sruba
Šaltinis:
Hinze 1984b, 194 –195
Antraštė:
surbti
Straipsnelis:
Armėnų-baltų-slavų izoglosos: […] arm. aor. arbi ‘išgėriau’ – su nuliniu laipsniu: lie. surbiù, la. surbt, prasl. *sьrb-/*sъrb-; greta vokalizmo o gr. ῥοφέω ‘siurbiu’ lo. sorbeo; […]
Šaltinis:
Сараджева 1987, 25
Antraštė:
sur̃bti
Straipsnelis:
Toch. B. särp- ‘mušti, plakti (kalbant apie širdį)’ su praet. act. särpar-ka. Akivaizdūs toch. ekvivalentai yra: lo. sorbēre, gr. ῥοφέω ‘ryti, siurbti’, lie. srebiù, surbiù, alb. gjerp ‘gerti mažais gurkšneliais’, arm. arbi (aor.) ‘gerti’ ir t. t., kurie kartu su toch. B särp- yra kilę iš ide. *sr̥bh- (žr. lo. sorbēre, arm. arbi ir t. t.). Toch. ‘čiulpti ir t. t.’ buvo vartojamas pompos veiksmui nusakyti. Kraujo apytakoje šį veiksmą atlieka širdis. Šis veiksmas yra širdies plakimas.
Šaltinis:
Windekens 1976, 422
Antraštė:
sur̃bti
Straipsnelis:
Gr. ῥοφέω ‘godžiai gerti, ryti’ […]. Žodžių šeima familiaria, o kartu ir medicinine, technine reikšme turi aiškius atitikmenis kitose kalbose. Atstatoma *sr-ebh- su skirtingais balsiais. Nulinis vokalizmas yra arm. žodyje arbi ‘aš gėriau’ (praes. əmpem, plg. πῑνω), lie. surbiù, sur̃bti, s. sl. sr̆bati, gr. žodyje ῥυφέω, ῥυμφάνω, plg. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 351 ir toliau. Balsį e turi lie. žodis srebiù, srė̃bti, tačiau alb. gjerp ‘švelniai ryti’, remiasi *serbh-. Gr. ῥοφέω yra dviprasmiškas. Geriausia yra priimti balsį o *srobh- ir, atrodo, negali turėti nulinį vokalizmą, kaip tai suponuoti siūlytų lo. ir baltų-slavų kalbos. Nereikia atskirti ῥοπτός ir ῥόμμα, kurie, atrodo, antriniai, o ῥόφω galbūt yra gramatikų prasimanymas. Šeima dar yra reprezentuojama germ. bei iranėnų kalbose, žr. Frisk su bibliografija. Dar žr. ῥυβδέω.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 978

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas