Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
su-valýti
Reikšmė:
nuimti (javus)
Straipsnelis:
Toch. A wälts, B yaltse ‘tūkstantis’ su formomis: A instr. pl. wältsantyo ir wältsantuyo, B pl. yältsenma ‘tūkstančiai’. Meillet, MSL 17 (1911–1912) 292, turėjo pagrindo šį skaitvardį sugretinti su s. sl. velьjь, velikъ ‘didelis’, taigi ‘tūkstantis’ < ‘didelis skaičius’. Taip pat žr. s. sl. bei r. velьmí ‘daug, labai’, r. válom ‘masiškai’ ir t. t. Šie žodžiai susisieja su ide. *u̯el- ‘spausti’: gr. εἰλέω < *ϝελνεω bei εἴλω < *ϝελ-νω ‘spausti, atstumti’, ἅλις < *ϝαλις ‘masiškai, pakankamai’, γάλι·ἱκανόν (Hes.), lie. su-valýti ‘nuimti (javus)’ ir taip pat su toch. žodžiais: A *walts-, B wālts- ‘smulkinti, traiškyti’; B olaṅk ‘gana, pakankamai, labai’, AB wlāw- ‘susilaikyti, susivaldyti’, A wäl, B walo ‘karalius’, B walantsaṃ (pl.) ‘sujungimai, užkimšimai’. Toch. A wälts, B yaltse reikia kildinti iš ide. formos *u̯el-ti̯o- (be abejonės n. *u̯el-ti̯o-m, kurio -ts- taip pat turi vardažodinės kilmės A *wälts-, B wālts- ‘smulkinti, trupinti’ < ‘spausti’ veiksmažodis (plg. A waltsurā, B aultsorsa ‘trumpai’, B aultsu ‘sugrupuotas, reziumuotas’). Šią A wälts, B yaltse interpretaciją taip pat paremia pačių toch. leksiniai duomenys, ir įpareigota atmesti visus kitus aiškinimus: lyginimą su gr. χίλιοι (Sieg-Siegling, SPAW 1908, 927); gretinimą su lo. valēre ‘būti stipriam’ (Smith, Tocharisch (1910) 19); gretinimą su s. isl. veldi ‘jėga, galia’ (Pedersen, Groupement (1925) 25), lie. veldė́ti, go. waldan ‘valdyti’ (Krause, Tocharisch (1055) 10), kurį aš pats neteisingai gyniau žurnale Orbis 10 (1961) 381 ir toliau.
Šaltinis:
Windekens 1976, 555
Antraštė:
su-valýti
Reikšmė:
nuimti (javus)
Straipsnelis:
Toch. A wäl, B walo ‘karalius’ su formomis: acc. sg. AB lānt, B lānte, nom. pl. A lāñc, lāñç, lāṃç, lāç, B lāñc, dūriniai A wlā(ṃ)ñkät, B ylaiñäkte ‘dievas Indra’ < ‘karalius-dievas’, adj. der. A lāñci, B lantuññe ‘karališkas’, subst. der. A lāntune, B lantuññe ‘karališkas titulas’, A lānts, B lāntsa ‘karalienė’. Toch. viduje A wäl, B walo negalima atskirti nuo AB wlāw- ‘susitaikyti, valdytis’, kuris su A *walts-, B wālts-, *wälts- ‘smulkinti, trupinti’ < ‘spausti’ ir su A wälts, B yaltse ‘tūkstantis’ < ‘didelis skaičius’ susisieja su ide. *u̯el- ‘spausti’, su gr. εἰλέω < *ϝελνεω bei εἴλω < *ϝελ-νω ‘spausti, atstumti’, ἅλις < *ϝαλις ‘masiškai, pakankamai’, lie. su-valýti ‘nuvalyi, nuimti (javus)’, s. sl. velьjь, velikъ ‘didelis’ ir t. t. Kaip ir AB wlāw- reikšmė ‘susitaikyti, valdytis’, taip ir A wäl, B walo reikšmė ‘karalius’ = ‘tas kuris valdo’ remiasi ideja ‘koncentracija’ < ‘spaudimas’. Toch. A wäl, B walo < ide, *u̯ₑ̄nt (dalyvinė daryba), o AB lānt(-) < ide. *u̯lōnt(-). B žodyje ylai, kurį randame ylai-ñä-kte = A vlā(ṃ)ñkät (pastarasis < *wlāntñkät, supaprastinamas; *wlānt- < *u̯ₑ̄nt) yra ide. *u̯el- pėdsakas. Acc. sg. AB lānt < ide. *u̯lōnt-m̥; gen. sg. A lānt, B lānte < ide. *u̯lōnt-os; nom. pl. A lāñc ir t. t. bei B lāñc < ide. *u̯lōnt-es. Tuo tarpu kai A lāñci suponuoja ide. *u̯lōntii̯o-, tai A lānts, B lāntsa reprezentuoja ide. *u̯lōnti̯ā/ə₁. Dėl daugumos šių formų aiškinimo plg. Van Windekens, Orbis 13 (1964) ir toliau, 15 (1966) 434, išnaša 1 bei 16 (1967) 474, kur aptariamas žodis buvo išnagrinėtas kita etimologine perspektyva. Reikia pažymėti, kad jau Meillet, Idg. Jahrb. I (1914) 18 A wäl, B walo susiejo su ide. *u̯el- ‘spausti’, tačiau nurodant sąvoką ‘didelis’, kurią randame s. sl. velьjь. Atmestini kiti aiškinimai: giminystė su lo. valēre ‘būti stipriam’ (Smith, Tocharisch (1910) 19 ir daugelis kitų lingvistų, apie kuriuos Krause, Gedenkschrift Kretschmer I (1956) 197) bei taip pat šis su (frigų) βαλήν ‘karalius’ (Feist, Kultur (1913) 121); aiškinimas kildinant iš ide. *u̯el- ‘norėti, sutikti’ (Van Windekens, Orbis 13 (1964) 288 ir toliau, ir t. t.).
Šaltinis:
Windekens 1976, 554
Antraštė:
su-valýti
Reikšmė:
nuimti javus
Straipsnelis:
Toch. walantsaṃ nom. pl. ‘sujungimai, užkimšimai’. Ši forma turi senąjį part. praes. act. antriniu būdu išplėstą *-i̯- *wāläntry (dėl šio antrinio išplėtimo plg. Van Windekens, Orbis 16 (1967) 471 ir toliau) ir kurį reikia kildinti iš v. *wāl- ‘kliudyti, daryti kliūčių’. Šis veiksmažodis susisieja su ide. *u̯el- ‘spausti’, su gr. εἰλέω < *ϝελ-νεω bei εἴλω < *ϝελ-νω ‘spausti, atstumti’, lie. su-valýti ‘nuimti (javus)’ ir taip pat su toch. A *wälts-, B wālts-, wälts- ‘smulkinti, traiškyti’ < ‘spausti’. Reikšmė randama A waltsurā, B aultsorsa ‘trumpai’, B altsu ‘sugrupuotas, reziumuotas’; taip pat žr. toch. A wälts, B yaltse ‘tūkstantis’ ir B olaṅk ‘gana; pakankamai, labai’. Dėl B *wāl-, walantsaṃ, kurio *wāl- < ide. *u̯ōl- (tas pats vokalizmas kaip ir B wālts-) reikšmės, plg. ypač lakoniečių βήλημα (= ϝήλημα)·κώλυμα, φράγμα ἐν ποταμῷ(Hes.), mes. ἤλημα greta minėtų εἰλέω. Taip pat žr. AB wlāw- ‘susilaikyti, valdytis’, A wäl- ir B walo ‘karalius’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 542
Antraštė:
su-valýti
Reikšmė:
nuimti javus
Straipsnelis:
Toch. A *walts-, B wālts-, wälts- ‘smulkinti, trupinti’ su A subst. der. perl. sg. waltsurā, woltsurā-kk ‘trumpai’, B adj. v. I waltsanalle, opt. act. wāltsoy, praet. act. wāltsa, part. praet. wawāltsau, aultsu ‘sugrupuotas, reziumuotas’, subst. der. perl. sg. aultsorsa ‘trumpai’. Šis veiksmažodis susisieja su ide. *u̯el- ‘spausti’. Šią šaknį turi gr. εἰλέω [542] < *ϝελ-νεω bei εἴλω < *ϝελ-νω ‘spausti, atstumti’, ἅλις < *ϝαλις ‘masiškai, pakankamai’, lie. su-valýti ‘nuimti (javus)’, s. sl. velьjь, velikъ ‘didelis’ bei taip pat toch. A wälts, B yaltse ‘tūkstantis’ (< ‘didelis skaičius’) ir B olaṅk ‘gana, pakankamai, labai’. Be to, vardažodinės kilmės veiksmažodyje A *wälts-, B wālts-, wälts- -ts- < *-ti̯o-. Tuo tarpu kai A *wal(ts)- reprezentuoja ide. *u̯ol- (ar *u̯el-?), tai B wāl(ts)- pasidaro aiškus tik kildinant iš ide. *u̯ol-, o B *wäl(ts)- kildinant iš ide. *u̯l̥-. B *wälts- turi būti rekonstruojamas pagal B aultsu bei aultsorsa : aul- < intensyvinis priešdėlis *ā- + *wäl- (Van Windekens, Orbis 17 (1968) 434). Taip pat pabrėžiu, kad A žodyje woltsurā-kk- greta waltsurā pirmojo skiemens o turėjo įtakos antrojo skiemens u po a (šiam aiškinimui pirmenybė atiduodama Th.-Kr., Elem. II (1964) 251: wol- < *wa-ul-, reduplikuota forma). Šį aiškinimą, kildindamas iš ide. *u̯el- ‘spausti ir t. t.’, aš išdėsčiau savo Lexique (1941) 150 ir toliau.
Šaltinis:
Windekens 1976, 542–543
Antraštė:
su-valýti
Reikšmė:
nuimti (javus)
Straipsnelis:
Toch. AB wlāw- ‘susitaikyti, tvardytis’ su formomis: A veiksm. daikt. wlāwlune, B conj. med. wlāwatär, opt. med. wlāwoymar, praet. med. wlawātai, priv. awlawatte. Kadangi šis veiksmažodis yra tochariškas s. i. samādhā, samyam- vertimas, tai atitinkamai reikia kildinti iš sąvokos ‘sukaupimas’ (Sieg-Siegling, Toch. Sprachreste. Sprache B, I, 1949, 174 (dalis Úbersetzung und Glossar) verčiama ‘sammeln, beherrschen, zügeln’). Taigi galvojama apie toch. A *walts-, B wālts-, *wälts- ‘smulkinti, trupinti’ < ‘spausti’ ir apie toch. A wälts, B yaltse ‘tūkstantis’ < ‘didelis skaičius’, kurie susisieja su ide. *u̯el- ‘spausti’: gr. εἰλέω < *ϝελνεω ir εἴλω < *ϝελ-νω ‘spausti, atstumti’, ἅλις < *ϝαλις ‘masiškai, pakankamai’, lie. su-valýti ‘nuimti (javus)’, s. sl. velьjь, velikъ ‘didelis’. Taigi AB wlāw- sąvoka ‘susikaupimas’ išsirutuliojo iš sąvokos ‘spaudimas’. Be to, žr. A waltsurā, B aultsorsa ‘trumpai’, B aultsu ‘sugrupuotas, reziumuotas’ padaryti iš A *walts-, B wālts-, *wälts- veiksmažodžių. AB wlāw- yra senoji vardažodinė forma *wlā- < ide. *u̯ₑ̄ ‘spaudimas’, kuris antriniu būdu išplėstas -w-, kuris būdingas daugeliui kitų toch. veiksmažodžių ir kuris taip pat yra vardažodinės kilmės. Ryšys su A *wälts-, B wālts- ir t. t. bei su A wälts, B yaltse neleidžia priimti gretinimo su s. air. [576] flaith ‘viešpatavimas’ (Pedersen, Tocharisch (1941) 202, išnaša 1), kuris giminiškas su lo. valēre ir t. t. Taip pat atmestinas Lidén, Aufsätze … Kuhn (1916) 145 ir toliau (< ide. *u̯el- ‘sukti’) aiškinimas, kuris pagrįstas klaidingu Lévi (‘nusisukti’) vertimu.
Šaltinis:
Windekens 1976, 576–577

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas