Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svérti
Straipsnelis:
[Baričius (Barić, Albanorumänische Studien I 43 tt., 86 tt., Archiv za arb. starinu I 43) mano, kad ide. u̯l-, u̯r- žodžio pradžioje virtimas alb. l- ir r- gali atsirasti dėl sandhi, alb. žodžiui atsidūrus po balsiu ar dvibalsiu besibaigiančias leksemas:] Alb. i rëndë, i randë ‘sunkus, svarus, svarbus’, gr. ἀείρω, αἴρω ‘keliu’, lie. sveriù ‘wäge’, svarùs ‘schwer’, s. v. a. swāri, swār ‘sunkus, svarus’.
Šaltinis:
Çabej 1972, 150
Antraštė:
sver̃ti
Straipsnelis:
*h2su̯ortáh2 lytyje gr. ἀορτή ‘žarna, aorta’, plg. šaknį, kurią turi gr. ἀείρω ‘stiprinti’ ir ‘iškabinti, pakelti’. Šaknies pavidalas problemiškas: lie. vérti ‘einfädeln’ yra seṭ, lie. sver̃ti ‘(auf)wiegen’ aniṭ. Jei abi gr. ἀείρω reikšmių grupės priklauso tam pačiam v., klausimas dėka gr. ἄρσις ‘Hebung’ ‘pakėlimas’ spręstinas aniṭ naudai. Tuomet šaknis *h2su̯er- (arba *sh2u̯er- ?), [plg. Beekes, R. S. P. 1969. The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek. The Hague-Paris. p. 57 ir 85]: pamatinė struktūra //h2su̯O̯er-(e)t-é’-h2//.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 207
Antraštė:
svérti
Straipsnelis:
Alb. rëndë (i), randë (i) ‘sunkus, svarus’, rëndój ‘apsunkinti’, randesë f. ‘mokestis’. Nei iš lo. grandis (G. Meyer), nei artimas giminaitis lie. ri̇́eju, ri̇́eti ‘sukrauti krūveles’, bet greičiau iš gr. ἀείρω [78], αἴρω ‘sukelti’, lie. sveriù, s. v. a. swāri, swār ‘svarus, sunkus’ grupės (Barić), jei tai nėra rënë, ranë ‘kritęs’ vedinys, plg. atvirkščią lo. levis ‘lengvas’ ir levare ‘sukelti’ raidą. Tokį požiūrį į rëndë gintų të rëndë-t ‘išnykimas, apalpimas, nusilpimas’, kurį galima palyginti su vok. Fallsucht ‘epilepsija’ (fallen ‘kristi’), it. mal caduco (cadare) ir t. t. Barićo etimologija mums atrodo gerokai patikimesnė.
Šaltinis:
Çabej 1965c, 52–54 (78–79)
Antraštė:
svérti
Straipsnelis:
Alb. vār ‘imti, (pa)kabinti’. Kaip iš pradžių buvo pastebėjęs J. G. von Hahn (p. 6), žodis giminiškas su alb. vjer, vier ‘imti, (pa)kabinti’. Gretintinas su gr. ἀείρω, αἴρω ‘iškelti’, lie. sveriù, svãras ‘svarstyklės’. Apofoninis santykis vjer iš *ver-, var iš *vor-.
Šaltinis:
Çabej 1967c, 34 (44)
Antraštė:
sver̃ti
Straipsnelis:
žr. svirtis
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 151–152

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas