Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svi̇́estas
Straipsnelis:
Lie. svi̇́estas = la. sviêsts turi šaknį *svied- ‘tepti’ reikšmės (= lie. svi̇́ed-ė ‘tepė, patepė ratus’, la. svaĩd-ît ‘tepti’) ir priesagą -ta- (arba -(s)ta-) kaip ir pr. anctan ‘t. p.’ (< *ang- ‘tepti’ + -ta-). Lie. sviestą su pr. anctan artina dvi bendrybės (darybos tipas ir reikšmė ‘sviestas’ ← ‘tepti’). Rytų baltų ‘sviestas’ anksčiau yra buvęs nekatrosios giminės.
Šaltinis:
Mažiulis 1966a, 102–103
Antraštė:
sviestas
Straipsnelis:
Lie. sviestas, la. sviests galbūt giminiški av. xšvīd- ‘pienas’. Slavų kalbose vienas ir tas pats žodis vartojamas ‘sviestui’ ir ‘tepalui’ žymėti, < s. sl. maslo ‘tepalas, aliejus’, mazati ‘tepti’. Kitose kalbose šis žodis siejamas su ‘riebalai’.
Šaltinis:
Buck 1949, 388
Antraštė:
sviestas
Straipsnelis:
[Tarp jau anksčiau įvairių mokslininkų pateiktų baltų-iranėnų specifinių leksikos atliepinių minima:] … av. xšvid ‘pienas’: lie. sviestas
Šaltinis:
Трубачев 1965 (1967), 12
Antraštė:
svi̇́estas
Straipsnelis:
Trubačiovas, Ė (1965) 1967, 12, gretina av. xšvid- ‘pienas’: lie. svi̇́estas ‘Butter’. Bartholomae 562 nepateikia jokio etimologinio aiškinimo. Fraenkelis 953 lie. svi̇́estas ‘Butter’, la. sviêsts, svi̇̀ests ‘t. p.’ sieja su lie. svi̇́esti ‘werfen ir kt.’. Plg. Fraenkel, Balt. Spr., 36 t. Pokorny 1043 rekonstruoja šaknį *swēid- ‘pienas’, kuriai (su klaustuku) priskiria av. ir bl. formas, jei tik šios, kaip jis pats atsargiai siūlo, nepriklauso *swē̆(i)-, *sweid- ‘sukti, lenkti, mosuoti’ (1041 t.)⁶⁰ [⁶⁰ panašiai reikšmės susiję s.i. návanītam ‘šviežias sviestas’ atveju – plg. Mayrhofes AIEW II 143]. Jei abu dariniai (av. ir bl.) būtų susiję, tai galėtų būti paveldėti žodžiai. Bendra reikšmės inovacija, atitink. susiaurinimas būtų, tiesa, taip pat galimi, tačiau tai neįrodoma.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 208
Antraštė:
svíestas
Straipsnelis:
žr. pienas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966d, 111
Antraštė:
sviestas
Straipsnelis:
Lie. sviestas taip pat atitinka av. xšvid- ‘pienas’.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968f, 324
Antraštė:
svíestas
Reikšmė:
butter
Straipsnelis:
[Aptariami priesagos perkėlimo atvejai (transfert de suffixe) – procesai, kurių metu nauja leksema perima pakeičiamo senesnio žodžio priesagą.] Bl. ‘butter’ reikšmės žodžiai (lie. svíestas, la. sviêsts) – priesagos perkėlimo atvejai. V. N. Toporovo ir O. N. Trubačiovo (1962, 231) siūlymas gretinti juos su s. ir. xšvid- ‘butter’, ko gero, klaidingas, nes av. xšvid- yra giminiškas su s. i. kṣvid- (s. i. kṣvidyati ‘to become moist’, kṣvedati ‘to hum’, žr. Szemerényi 1958; Flattery, Swarz 1989, 117), kuris suponuoja prototipą *ksu̯id-, nesusijusį su bl. žodžiais. Pastarieji kildinami ir iš lie. svíesti, la. sviêst ‘to fling, to throw’. Šio veiksmažodžio konstrukcijoms būdingos lokatyvinės alternacijos: galininkas + įnagininkas (priemonė-įrankis) svíesti ką̃ nórs akmenimì ir galininkas + direktyvas-lokatyvas svíesti ãkmenį į̃ ką̃ nórs. Jei lie. svíestas, la. sviêsts kildiname iš šio veiksmažodžio, aktualesnė pirmoji reikšmė: svíesti ‘to hit’→ svíestas ‘what is hit’. Antrąją modelio konstrukciją sunku pagrįsti semantiškai – sviestas neturi nieko bendro su reikšme ‘to throw’. Lie. kalbos daiktavardiniai -tas priesagos dariniai paprastai turi įrankio reikšmę, bet yra ir turinčių pasyvią reikšmę. Iš veiksmažodžio ‘to hit’ kildinti reikšmę ‘butter’ problematiška, nebent tai laikysime semantinės specializacijos atveju (‘to hit’ > ‘to smear’), ‘riebalinė medžiaga, kuri tepama norint pagaminti sviestą’. Veiksmažodis svíesti dabar neturi tiesioginių sąsajų su svíestas ar reikšme ‘riebalinė medžiaga’, bet jis galėjo jų turėti anksčiau. Sprendimu čia galėtų būti pr. ‘butter’ reikšmės žodžiai: anctan (EV 689, dar žr. ancte GrG 61, aucte GrA 72, GrF 71). Anctan – senas dabar jau bl. kalbose išnykusios šaknies *ang- ‘to oil, smear’ vedinys. Bet ši šaknis vis dar atsispindi kitose ide. kalbose (ide. *h₃engu̯- ‘to oil, smear’, plg. s. i. anákti, áñjas-, lo. unguō ir kt.). Pr. anctan priesaga – instrumentinės reikšmės rodiklis (‘riebalinė medžiaga, naudojama ką nors sutepti’). Tuomet šio žodžio raida: *ang- ‘to smear’ → *ang-tan ‘butter’. Jis gali būti vartojamas su veiksmažodžiu *svēid-ti- ‘to smear’. Pastarojo akuzatyvinė konstrukcija būtų *svēid-ti- + *ang-tan ‘to throw, to put, tai yra ant ko nors tepti sviestą’. Po priesagos perkėlimo ji galėjo pakisti į *svēid-ti- + *svēid-tan. Vėliau vedinys *svēid-tan tapo vyr. gim., kaip ir kiti nekatrosios giminės kamienai: *svēid-tas (> lie. svíestas, la. sviêsts).
Šaltinis:
Petit 2010, 178–179

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas