Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tamprùs
Straipsnelis:
žr. tempti
Šaltinis:
Karaliūnas 1971a, 18
Antraštė:
tamprùs
Reikšmė:
zäh
Straipsnelis:
Žr. tem̃pti 'ziehend spannen'.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325
Antraštė:
tamprùs
Straipsnelis:
Žr. tem̃pti.
Šaltinis:
Antraštė:
tamprus
Reikšmė:
atsperīgs
Straipsnelis:
Pr. tempran Karaliūnas (К этимологии лтш. dārgs, Этимология 1975, 1073) sieja su lie. tamprus ‘atsperīgs’, la. tamprs ‘ciets (par kokiem un zemi)’, lie. tempti ‘stiept, izstiept’, la. tiept ‘stiept, padarīt cietu’, s. sl. tąpъ ‘resns, stiprs, labi pabarots, taukains’, s. isl. þambr ‘resns, tukls’, la. tempt ‘dzert lieliem malkiem’.
Šaltinis:
Buhārina 2000, 162

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas