Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tamsà
Straipsnelis:
*támsā, plg. lie. tamsà ‘Finsternis’ (4), tamsùs (2 > 4) ‘finster’ iš ide. *tóm-sa-h₂s-kamieno *témə-s [183] *tómso-/-sa-h₂ ‘dunkel, Dunkelheit’ – lie. tamsà (4) ‘Dunkelheit’, adj. tamsùs (4) ‘dunkel’ […] Priklauso s-kamienui *témə-s (ved. támiṣrā- ir t. t.), šaknis *temh-, plg. lie. témti ‘finster werden’ (Pokorny IEW 1063 t.) [204]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 209
Antraštė:
tamsa
Straipsnelis:
Lie. tamsa, la. tumsa, s. sl. tĭma, r. t'ma, temnota (ir kt. sl. žodžiai), s. i. tamas-, tamisra-, timira-, av. təmah-, lo. tenebrae < *temesrā (ir kt. romaniški žodžiai), s. air. temel ir t. t. Visi jie < ide. *tem-, *temes- 'tamsus'. Tai romanų (italikų), keltų, germanų (iš dalies), baltų-slavų, indų-iranėnų bendrybė (graikams nežinoma).
Šaltinis:
Buck 1949, 61
Antraštė:
tamsà
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po to paties prieb. (pastarasis prieb. gali būti išplėstas):] 2. Šaknis *ts- 'tiesus, stovįs, tvirtas, ramus, lygus, išdėliotas, sausas, ištiestas, padengtas': variantai [138] *tm̥s- (tems-, toms-), *tr̥s- (ters-, tors-), *tHs- (toHs-) – s. i. támisrā 'tamsi naktis', tamasáḥ 'tamsios spalvos', tṛ́ṣyati 'trokšta', av. tarsu- 'sausas', gr. ταρσóς 'prietaisas ką nors džiovinti', τέρσω 'džiovinu', la. terra (< *tersa) 'žemė', s. v. a. dinstar 'tamsus', la. timsa 'tamsa', tumsa, lie. tamsà, tamsùs, č. tasiti se 'ruošti kautynėms', přitasiti se 'pašokti, pribėgti', taška 'čerpės', s. č. vtasiti 'įbesti, skubiai įkišti', s. č. vytasiti se 'netikėtai pasirodyti, apsireikšti', r. trm. тáшá 'didelis audeklas grūdams džiovinti', ukr. таш (ташá) 'palapinė, brezentas vežimams užkloti', ташуватися 'išsidėstyti, įsikurti', le. šnek. tasz 'palapinė', s. taszować kolasy 'uždengti vežimus'.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 138–139
Antraštė:
tamsà
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis: ide. sonantų vokalizacija su u.] La. tùmsa, lie. trm. tumsà, bendr. lie. tamsà ‘darkness’, bet s. sl. tĭma, la. tìmsa ‘id.’. Ide. *tem(h)-, plg. s. i. támas- ‘darkness’, av. təmah-, s. air. temel, lo. tenebrae, s. v. a. dëmar ‘twilight’.
Šaltinis:
Andersen 2003, 59–62
Antraštė:
tamsà
Straipsnelis:
[Aptariama ide. skiemeninių sonantų raida baltų ir slavų kalbose. Abejojama R. Matasovićiaus (2004 ir 2005, 150) pateiktais skiemeninių sonantų fonetinio atspindžio *uR pavyzdžiais.] La. tùmšs ‘dark’, tùmsa ‘darkness’ greta la. trm. timsa, lie. tamsà, sl. tьma gali būti formos variantas. Galbūt būta kokių nors reguliaraus nulinio laipsnio pakitimų veiksmažodžiuose tumė́ti ‘to thicken’, lo. tumēre ‘to swell’ (Vaillant 1950, 136).
Šaltinis:
Kortlandt 2007, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas