Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
[Įvairiomis progomis pateikti pietų sl. ir bl. leksikos gretinimai, mano nuomone, turėtų būti iš naujo kritiškai apsvarstyti:] bžn. sl. trapъ ‘duobė’, bulg. trap ‘duobė, ola, urvas; šlaitas, skardis’, maked. trap ‘ola, urvas, griovys’, s.-kr. trȁp ‘duobė, duobė ropės laikyti; lovys, gelda, loma, (didelė, plati, gili) duobė (pvz. pamatoms); naujas vynuogynas; aguročių sodas’, kurie iki šiol gretinti su lie. trapùs ‘kas lengvai lūžta, dūžta, spröde’, la. trapêt ‘biriam, minkštam, papurusiam darytis’ ar lie. tárpas ‘tuščia, laisva vieta tarp kelių daiktų, plyšys, anga, tarpeklis, bedugnė’, la. tā̀rps ‘Wurm, kirminas’, veikiau yra skoliniai iš gr. kalbos (plg. Skok, Etim. rječ. hrvats. II 491).
Šaltinis:
Boryś 1992b, 193–199
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
Oset. tærf/tærfæ ‘tarpeklis; duburys; dauba’. Kilęs iš skitų-Europos izoglosos *tarpo-. Izoglosa apima slavų, baltų, tocharų ir trakų kalbas: s. sl. trapъ ‘duobė’, lie. tárpas. tarpẽklis, toch. A. tarp ‘bala’, trakų tarpo- toponime Tarpo-dizas ‘Talfestung’ (Dečev. Charakteristik der thrakischen Sprache. София, 1960, p. 149, 183). Iranėnų kalbų dirvoje dar plg. afganų tarma ‘bala; liūnas; klampynė’ (Morgenstierne EVP 83), jeigu *tarpatarbatarma. Žodžio buvimas būtent afganų kalboje natūralus, turint omenyje, kad ir ši kalba susijusi su sakų-skitų kalbomis (CEU 139 ir toliau). Ne atsitiktinumas ir tai, jog reikšmė ‘bala’ suartina afganų kalba būtent su tocharų: ilgą laiką tocharai buvo artimiausi Vidurinės Azijos sakų kaimynai (CEU 136–139). Kaip grynai landšaftinio termino tærf negalima gretinti su tarf ‘gilus’ (sapnas), ‘sunkus’ (ligonis).
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 267
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
Toch. A. tarp ‘Teich’ (genus alternans) atitinka lie. tárpas ‘Zwischenraum, Lucke, Kluft’, s. sl. trapъ ‘Grebe’ < ide. *torpo-s (žr. jau Duchesne-Guillemin, BSL 41, 54 ir toliau, kur taip pat pateikiama tocharų žodžio reikšmė). Loc. pl. tarpsaṃ slepia senąjį acc. pl. *tarpas < ide. *torpons.
Šaltinis:
Windekens 1966, 254
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
[Noriu patikslinti kai kuriuos K. Tekelskio (Tekielski K. Lituanizmy leksykalne... Acta BS XIII 1980, 67–72) aiškinimus:] 32. torp 'aruodas kluone' skolinys iš lie. tárpas 'perskyrimas daržinėje'.
Šaltinis:
Smoczyński 1987a, 62
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
[Retsykiais oset. kalboje aptinkame leksikos izoglosų ne su kitomis i.-ir., o su š. ir vak. ide. kalbomis:] Su oset. tærfæ 'žemuma; klonis, duburys; įduba' lyginkime s. sl. trapъ 'duobė', lie. tárpas 'plyšys, įtrūkimas', toch. tarp 'pelkė; kūdra', trak. tarpo- 'slėnis'.
Šaltinis:
Абаев 1965, 17
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
Literatūroje iškelti piet. sl. archaizmai traktuojami nevienodai, bet labiau įprasta juos laikyti ide. senųjų kamienų vieninteliais pėdsakais sl. kalbose, pvz.: ...*trapъ (s.-kr., bulg. трап, slov. trap 'duobė' ~ lie. tàrpas [-à-! A. G.] 'tuščia vieta, plyšys'...
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 16
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
Toch. B kaumiye 'kūdra, ežeras': acc. sg. kaumai, nom. pl. kaumaiño. Tai toch. B v. kaut- = A kot- 'skaldyti, skelti' vedinys. Toch. veiksmažodis visiškai atitinka lo. cūdere 'mušti, belsti', B kaum- reikia kildinti iš ide. *qāud-m-. Pirminė toch. B kaumiye (kur -iye rodo f. g.) reikšmė buvo [190] 'plyšys, (dirvos) įskilimas', plg. giminišką B *kot- (< A dialekto) '(dirvos) įskilimas, urvas, duobė', kuris betarpiškai remiasi v.: A kot- = B kaut-; taip pat žr. identišką semantinę raidą toch. A kärtkāl, B kärkkālle 'kūdra, vandens telkinys' = s. i. kartá- 'atskyrimas, skirtumas; urvas' ir A tarp- 'kūdra, vandens telkinys' = lie. tárpas. Aš manau, kad aiškinimas, kurį siūlau Le Muséon 62 (1949) 301, iš ide. *g̑heu- 'pilti, lieti' semantiškai niekam tikęs; toch. B kaumiye reiškia kaip tik stovinčio vandens telkinį.
Šaltinis:
Windekens 1976, 190–191
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
Toch. A tarp 'kūdra, tvenkinys': su nom. pl. tarpañ, loc. pl. tarpsaṃ. Šis žodis, kuris yra su lie. tárpas ir s. sl. trapъ 'griovys' (plg. Duchesne-Guillemin, BSL 41, 2 (1941) 154 ir toliau), kilo, kaip ir baltų-slavų, iš ide. *torpo-s (nom. sg.): tematinis tipas yra apsaugotas nom. pl. formoje tarpañ (plg. Van Windekens, Orbis 15 (1966) 263 ir toliau). Reikia ypač pabrėžti atitikimą tarp toch. ir baltų-slavų kalbų.
Šaltinis:
Windekens 1976, 493
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
Bendrų baltams – pietiniams slavams leksinių elementų daug. Yličiaus – Svityčiaus sąraše jų yra keletas dešimčių. Bulg. трап 'duobė', s. – ch. траа̏п siejama su lie. tarpas 'plyšys'.
Šaltinis:
Бернштейн 1961, 74
Antraštė:
tar̃pas
Straipsnelis:
Slov. kalboje nefiksuojamas piet. sl. kamienas *trapъ: plg. s. sl. ТРАПЪ 'duobė', bulg. трап 'duobė, griovys' , s.-kr. трап 'duobė daržovėms saugoti', plg. gr. τράφος 'griovys, kanalas', bet lie. tar̃pas 'skylė, plyšys', gr. τορ-μος 'duobė' galbūt nurodo, jog įvyko sklandžiųjų metatezė (Младенов 637; Mladenov S. Die labiale Tenuis als wortbildendes Element im Slav. – AfslPh XXXVI 1919 131; Skok III 491).
Šaltinis:
Куркина 1976 (1978), 21
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. тарпа́, торп ‘sukrauti javai, šiaudai ar šienas (dažniau keturkampiu), stirta, tarpas’ išplitęs Lietuvos pusėje ir kartu apima Baltarusijos centrą, į pietryčius už Minsko, žr. A 288 nr.; dar plg. торп ‘klojime sukrauti pėdai, javų pantas, tarpas’ ГВ 76 ir liter. тарпа́, торп ‘stirta’ БРС 917; […] sen. dokumentuose aptinkamas reikšmėmis ‘klojimo tarpas, tarpininkas, javams krauti atskirta vieta’ (didesniuose klojimuose tokių tarpų paprastai būdavo po keliolika) ir ‘į tarpą sukraunamų javų kiekis, javų matas’ (apimantis po keliasdešimt kapų pėdų – skirtingiems javams tas skaičius buvo skirtingas; plg. Jablonskis LŽ 238–240 (nuo XVI a. pradžios, ppr. br. торп, le. torp, žymiai vėliau torpa). Dalio TC IV 421 (su nuorodomis, kad iš vakarų ir lietuviškas) то́рпа ‘tarpstulpis, tarpikas, tarpas, pantas, prėslas’ iš tiesų gal tėra baltarusių žodis. Tikrai žinomi, nors ir siaurai tevartojami, le. trm. torp, torpa ‘klojimo tarpas, tarpsutlpis, jame pėdais sukrautų javų kiekis, pantas; stulpas trobesyje’ SJP VII 86, torpa ‘klojimo tarpas, tarpstulpis ir jame sukrautų javų kiekis’ Turska Wilno... I 224, torp (torpa) ‘t. p.’ Otrembskis JP XVI 83, GJL I 69. Iš lie. tárpas; br. trm. тарпíна (plg. торпина Jablonskis LŽ 240) galėtų būti iš lie. tárpinė. Žr. Būga RR II 630 t., Fasmeris REW III 127.
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 153–154
Antraštė:
tárpas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. torp ‘sąsiek w stodole, zboże ułożone w sąsieku’ yra skolinys iš lie. tárpas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 85

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas