Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tar̃pti
Straipsnelis:
Lie. tar̃pti (apie žmones, gyvulius ir augalus) siejamas su la. tãrpa 'jėga, galia', pr. enterpo 'tinka (nutzt)', toliau su s. i. tŕ̥pyati 'pasisotina, tampa patenkintas' ir gr. τέρπειν 'sotinti, džiuginti'. Specht [plg. KZ 66 (1939) 205] laikė τέρπω antriniu kauzatyvu, visai kaip ἔλπω arba ἔχθω : ἔχθομαι. Bet J. Lataczo monografijoje sakoma, kad τερπ- formos žymi troškulio, alkio numalšinimą [das Bewirken des Genießens bezeichnen], kur tenkinimo priemonė instrumentaliu reiskiama yra. Agento panaudojimas 'augimo' ir 'tarpimo' sąvokai senoviniam pasaulėvaizdžiui buvo nieko nuostabaus. Antrasis veiksmažodis yra lie. tir̃pti 'stingti', kuris sietinas su r. terpnutь 'sustingti (iš siaubo)', lo. torpēre 'stingti', tarpor 'apmirimas, sąmonės netekimas'. Kalbama apie aiškų -p-vedinį įvairiose kalbose, tik su sunkiai apibrėžiama funkcija. Bet intranzityvinis-inchoatyvinis šių veiksmažodžių pobūdis priklauso ne nuo p- formanto [intranzityvinę(-inchoatyvinę) funkciją lie. kalboje išreiškia -st- sufiksas (tirpstù), būsenos -ē- latvių kalboje ir intranzityviuoju nazalinių veiksmažodžių tipu slavų kalboje (-nǫti)...]. Daiktavardį tárpas 'Zwischenraum' Spechtas [KZ. 68 (1944) 125] siejo su lo. terminus etc. (su -p-/-m- kaita). Tai aiškiai šaknies *ter- 'pereiti' ('hinübergelangen') vedinys.
Šaltinis:
Solta 1974, 124–125
Antraštė:
tar̃pti
Reikšmė:
klestėti, augti
Straipsnelis:
enterpo (veikiausiai taisytina į *enterpa 41,₇ 'nützt' (der) [ir kt.]: lie. tar̃pti 'gedeihen', la. tērpināt ME IV 174, s. i. tarpati 'wind befriedigt', gr. τέρπω 'sättige, erfreue', s. isl. þarfr 'naudingas' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 736 s.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 209
Antraštė:
tar̃pti
Straipsnelis:
žr. tarpa
Šaltinis:
Smoczyński 2002, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas