Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tìltas
Straipsnelis:
žr. kartis
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 232–233
Antraštė:
ti̇̀ltas
Straipsnelis:
Vedų, graikų ir germanų oksitoniniai vardažodžiai atitinka baltų-slavų akūtinės baritonų formas. Didžiausią įrodymo galią čia turi grupė baltų kalbų pavyzdžių, atsiradusių tuo pačiu laiku kaip ir slavų kalbose. Tiktai baltų kalbose yra daiktavardžių, rodančių kirčio atitraukimą. Vedų tīrthám ['brasta'] lyginant su lie. ti̇̀ltas 1 akcentinė paradigma, la. til̃ts.
Šaltinis:
Milewski 1966, 115
Antraštė:
ti̇̀ltas
Straipsnelis:
[A. Bammesberger atskiria lie. tiltas] nuo s. indų tīrthá- 'steg zum Wasser, Furt, Badeplatz' ir sieja jį su lie. tilės 'Bodenbretter im Kahn', kuris kildinamas iš šaknies *tel- 'nešti' ir šitaip susiejamas su tiltas 'Brücke'.
Šaltinis:
Udolph 1979, 345
Antraštė:
ti̇̀ltas
Straipsnelis:
Ide. kalbų tilto pavadinimai daugiausiai yra vietinės, 'naminės' kilmės. […] Lie. ti̇̀ltas 'bridge' yra giminiškas su s. i. (Rig-Veda+) tūthám 'brasta' [V. Pisani Paideia 17 (1962) 140; Fraenkel LEW 1094.] Baltų žodis buvo sietas ir su žodžiais pr. talas 'grindys', s. sl. tilo 'žemė', s. i. tala- 'paviršius'; semantiniu pož. artimi būtų s. sl. mostŭ 'tiltas' (plg. r. po-most 'grindys', s. norv. mastr 'stiebas' […])
Šaltinis:
Puhvel 1976b, 63
Antraštė:
ti̇̀ltas
Straipsnelis:
[Tarp nostratinių kalbų pavyzdžių su uždarumos prieb. * žodžio pradžioje:] 1.22. alt. *t‘āla 'lyguma, plokščias' (vakar. evenkų tālā- 'išlyginti odą', mong. tala 'lyguma') ~ ide. *telH- 'plokštuma, plokščias' (s. i. talam 'lyguma, padas', gr. τηλίᾱ 'lenta', lie. ti̇̀ltas Pok. 1061).
Šaltinis:
Иллич-Свитыч 1966 (1968), 318
Antraštė:
ti̇̀ltas
Straipsnelis:
Pr. tilte Thes. 188 'tiltas': lie. ti̇̀ltas, apie tai Būga KSn. 262, A. Maiers KZ LXVI 124 t. t., Pedersen Annales acad. scient. fenn. ser. B. XXVII 209 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 327
Antraštė:
tiltas
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, reškiantys 'tiltas', paprastai susiję su žodžiais, reškiančiais 'rąstas', 'lenta', 'lentų grindys', kas išreiškia tilto konstrukciją, ar 'takas', 'kelias' ir pan., kas atspindį tilto paskirtį. Lie. tiltas, la. tilts, gimin. pr. talas 'grindys (kambario)', s. sl. tilo 'grindinys', s. isl. þil, s. v. a. dil 'lentų siena, board – wall', s. i. tala 'paviršius, lyguma' ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 722

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas