Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tìngti
Straipsnelis:
žr. dengti
Šaltinis:
Windekens 1976, 502
Antraštė:
ti̇̀ngti
Straipsnelis:
Toch. A tänk-, caṅk-, B täṅk-, ceṅk- 'trukdyti, kliudyti' su formomis: A subst. verb. täṅklune, caus. praes. med. täṅkäṣtär, inf. täṅkässi, praet. act. caṅkär; B praes. act. ceṅkeṃ, praes. med. ceṃçträ, opt. act. tañci, inf. taṅktsi ir taṅtsi, priv. A atäṅkät, B etaṅkätte; postp. B täṅktsi '(vok.) bis einschlieszlich' (= bendratis, plg. Westtoch. Gr. I (1952) 246). – Šis veiksmažodis yra giminiškas su s. isl. þungr 'sunkus', þyngja 'apkrauti', lie. tingùs, t i̇̀ngti, sl. *tęgъkъ s. sl. žodyje tęžьkъ 'sunkus, pavojingas', otęžati 'būti apkrautam', plg. Duchesne-Guillemin, BSL 41 (2) (1941) 179 ir Van Windekens, Lexique (1941) 135. Vokalizmu AB täṅk- < ide. *tn̥gh- aiškiai atitinka s. isl. þungr ir lie. tingùs, tuo tarpu kaip A caṅk-, B ceṅk- pasidaro aiškus tik kildinant iš ide. *tēngh-. Atmestinas lyginimas su lie. deñgti, s. v. a. tunga 'mėžimas' ir t. t. (Kr.-Th., Elem. I (1960) 66 ir toliau; atsargiai), kurių reikšmės yra gana nutolusios nuo AB täṅk- reikšmės.
Šaltinis:
Windekens 1976, 502

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas