Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
deñgti
Straipsnelis:
Pr. dongo ‘refe’ (Reifen) – ‘lankas’ E 403 nom. sg. f. = *dɔ̄ngɔ̄, t. y. *dāngā < *dañgā […]. Originalo žodis refe (E 403) yra, matyt, v. v. ž. lytis vietoje reife (= v. v. a. reif ‘lankas, apskritimas, ratas, Reifen, Reif’) […] Šis pr. dongo E bus reiškęs greičiausiai ‘(statinės) lanką’, o ne ‘padėklą, pastovą’ (visų priimtas tradicinis spėjimas!)… Pr. *dañgā ‘lankas, Reifen’ yra galūnės *-ā vedinys (apofoninis) iš bl. *deng- ‘lenkti, krümmen’ (dėl jo reikšmės plg. Trautmann BSW, 44 s.v. dā̆ngā) > lie. deñg-ti ‘decken’ (< ‘apgaubti, -supti, -lenkti’ < ‘lenkti, krümmen’, plg. Būga RR II, 304). Pr. *dañgā ‘lankas’ (← pr. *deng- ‘lenkti’) dėl darybos plg. su la. (kurš.) dañga ‘kampas, lankas’ (← kurš. *deng- ‘lenkti’), dandzis ‘die aus einem Stück bestehende Radfelge’ (← kurš. *deng- ‘lenkti’), sl. dǫga ‘lenktas daiktas, lankas; vaivorykštė’, r. дуга ‘lankas; vaivorykštė’ ir kt. (← sl. deng- ‘lenkti’, lie. danga ‘apdangalas’ (← lie. deng- ‘denkti’, bl. ‘lenkti’) ir pan.; dėl bl.-sl. deng- ‘lenkti, krümmen’ plg. dar pr. dangus ir pan. Čia galima patikslinti: pr. dongo (E 403) reiškė, matyt, ‘statinės lanką, Faßreifen’ – jis priklauso žodžių grupei ‘smuklė’ (E 382–E 403), kurioje yra ne tik ‘statinė’ E 397, bet ir ‘(statinės) kaištis’ E 398 bei ‘volė’ E 399. Taigi laikyti pr. dongo skoliniu (žr. Trautmann, 1910, 322; Milewski, S 10 cc. XVIII 32) nėra pamato. Remiantis tuo, kas pasakyta, nesinorėtų pritarti visų priimtai tradicinei hipotezei, pagal kurią spėjama, kad vok. refe E 403 (vadinasi, ir pr. dongo E 403) reiškęs kažkokį ‘padėklą, pastovą’.
Šaltinis:
Mažiulis 1978b, 52
Antraštė:
deñgti
Straipsnelis:
žr. dangus
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 194
Antraštė:
deñgti
Straipsnelis:
Toch. A täṅk-, caṅk- ‘trukdyti, kliudyti’ su formomis: A daikt. (veiksm.) täṅklune, caus. praes. med. täṅkäṣtär, inf. täṅkässi, praet. act. caṅkär; B praes. act. ceṅkeṃ, praes. med. ceṁȩträ, opt. act. tañci, inf. taṅktsi ir taṅtsi; priv. A atäṅkät, B etaṅkätte; postp. B täṅktsi ‘(vok.) bis einschlieszlich’ (= bendratis, plg. Westtoch. Gr. I 1952, 246). – Šis veiksmažodis yra giminiškas su s. isl. þungr ‘sunkus’, þyngja ‘apkrauti’, lie. tingùs, tìngti, sl. *tęgъkъ s. sl. žodyje tęžьkъ ‘sunkus, pavojingas’, otęžati ‘būti apkrautam’, plg. Duchesne-Guillemin, BSL 1941, XLI (2), 179 ir Van Windekens, Lexique 1941, 135. Vokalizmu AB täṅk- < ide. *tn̥gh- aiškiai atitinka s. isl. þungr ir lie. tingùs, o A caṅk-, B ceṅk- pasidaro aiškus tik kildinant iš ide. *tēngh-. Atmestinas lyginimas su lie. deñgti, s. v. a. tunga ‘mėžimas’ ir t. t. (Kr.-Th., Elem. I 1960, 66 t.; atsargiai), kurių reikšmės yra gana nutolusios nuo AB täṅk- reikšmės.
Šaltinis:
Windekens 1976, 502
Antraštė:
dengti
Straipsnelis:
Ide. k. žodžių, reiškiančių ‘dengti’, etimologiniai šaltiniai labai įvairūs, šios reikšmės žodžiai gali būti siejami su žodžiais ‘slėpti’, ‘uždaryti’, ‘lenkti’ ir t. t. Lie. dengti, šalia danga, dangtis, dangelas, dangus, giminiškas s. ang. dung, šved. dynga, s. v. a. tunga (‘trąšos’) ‘mėšlas’ (semantinė raida ‘tai, kuo apdengta’ → ‘trąša’ → ‘mėšlas’).
Šaltinis:
Buck 1949, 849–850
Antraštė:
déngti
Straipsnelis:
Lie. déngti – artimiausias atliepinys šalia sl. *dęžiti dial. ryt. ‘greitai bėgti, lėkti; trenkti, smogti, mušti’ : br. dial. дзя́жыць ‘mušti, trenkti; kankinti’ (Nosovičius, Bjalkevičius, Mogiliovas) ‘greitai bėgti, lėkti’ (Meč. Jurčanka). Sl. žodis yra padarytas iš sl. *dęgnǫti, dǫžiti ryt. ‘augti, stiprėti’: r. dial. šiaur. дя́гнуть ‘t. p.’. Plg. slov. dial. degniti degnem ‘smogti, trenkti’. Kilęs iš kamieno sl. *dęg-, ide. *dhengh- ‘stiprus, galingas’.
Šaltinis:
SłPr III, 96, 105–106
Antraštė:
deñgti
Straipsnelis:
[Tarp nostratinių kalbų pavyzdžių su uždarumos priebalsiu *d žodžio pradžioje:] 3. 3. ural. *taŋe- ‘dengti, lopyti’ (sam. duogʼŋâ- ‘lopyti’, mordv. tavado ‘uždengti’) ~ ide. *dhengh- ‘uždengti, prispausti, mėšluoti’ (s. v. a. tungen ‘prispausti, tręšti mėšlu’, lie. deñgti Pokorny IEW, 250) ~ sem.-cham. *dm- ‘dengti, mėšluoti’ (arab. dml ‘tręšti mėšlu’, dmn ‘aptraukti, apdengti’).
Šaltinis:
Иллич-Свитыч 1966 (1968), 323
Antraštė:
deñgti
Reikšmė:
dangus, gomurys
Straipsnelis:
žr. dangus
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 152–154
Antraštė:
dengti
Reikšmė:
daryti, kad pajėgtų
Straipsnelis:
žr. džiaugtis
Šaltinis:
Kazlauskas 1970a, 254–256
Antraštė:
dengti
Straipsnelis:
žr. kartis
Šaltinis:
Mažiulis 1975, 84–85
Antraštė:
deñgti
Straipsnelis:
žr. samtis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 100–104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas