Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trãnas
Straipsnelis:
žr. trinti
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 120
Antraštė:
trãnas
Straipsnelis:
Pr. trinie (praes. III p.) 29,₁₀ 'droht': lie. trãnas (ėl reikšmės plg. vok. Drohne : dröhnen bei la. grem̃ties : r. греметь), žr. FBR II 13.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 328
Antraštė:
trãnas
Reikšmė:
drone
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *u kaita, ji būdinga ir ‘drone’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami keturi pragerm. *drenō, *durraz ‘drone’ kamieno variantai: 1. *drena(n)-, -ōn-: s. vok. a. treno ‘apsis, fucus’, vid. vok. a. tren m. ‘drone, bee’, Šveicarijos (Apencelio) vok. tree f., vok. trm. trɛnə m. ‘t. p.’, s. saksų dreno ‘fucus’, vid. vok. ž. *drene (=ankstyvoji (dabartinė) da. pasen. drene ‘drone’), olandų dial. drene ‘drone’; 2. *drana(n)-, -ōn-: s. ang. dran, drane, dræn ‘fucus’, vid. ang. drane, ang. dial. drane, s. saksų drano ‘fucus’, drani ‘fuci’, vok. pasen. Tran; 3. *druna-, -ōn-: vid. vok. ž. drone, drane m. ‘drone, slacker’, vok. Drohne, vid. olandų darne, dorne f. ‘some kind of bee’,, olandų dar ‘drone’, s. fryzų droane f. ‘t. p.’, ang. drone; 4. *duran-: s. ang. dora m. ‘bumble-bee’, vid. ang. dorre ‘drone’, ang. pasen. dor ‘buzzing bee’. Germanų kalbų žodžiai, reiškiantys ‘drone’, pasižymi šaknies su skirtinga balsių kaita variantais. Rekonstruotini bent 4 skirtingi variantai su trimis skirtingais balsių kaitos laipsniais: *drenan, *drana(n)-, *drunan- ir *duran-. Baltų-slavų medžiaga turi netikėtą žodžio pradžios *t-: lie. trãnas, la. tran(i)s < *tron-, ru. trúten’ m. ‘drone, parasite’, s.-kr. trȗt m. ‘wasp’, slovn. trǫ̑t m. ‘parasite’ < *tron-t-.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 152–155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas