Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
S.-kr. vrȁna ‘varna’, lie. várna yra vienintelis baltų-slavų pavyzdys ‘metatonie rude’, plg. s.-kr. vrân ‘varnas’, lie. var̃nas. Ši pora yra labai panaši į gr. κόραξ ‘varnas’, κορώνη ‘varna’, lo. corvus, cornix, kurių pakitimu dėl substitucijos *wor- ‘degti’ į *kor- yra lie. kárštas. Dėl sufikso plg. šir̃vas ‘pilkas’, mul̃vas ‘rausvas’ greta r. се́рна ‘stirna’, la. mȩl̃ns ‘juodas’, pr. sirvis, gr. μέλᾱς.
Šaltinis:
Kortlandt 1985, 121
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
[Pateikia žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. várna = r. воро́на.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
Toch. B wrauña ‘pamokslininko varna’ galbūt su B asmenvardžiu Wrauçke. Krause, KZ 69 (1951) 199 ir toliau, atsargiai ir be jokio aiškinimo nurodė B wrauña = lie. várna, r. воро́на kaip specifinę lingvistinių ryšių toch. ir baltų-slavų *u̯ārnā-, bet toch. B wrauña rodo skirtingą fonetinę ir morfologinę struktūrą. Reikia kildinti iš senesnės formos *warnauña su *wärn- < ide. *u̯r̥n- greta baltų-slavų *u̯ārnā-, bei su būdingu toch. priesaga, kurią taip pat turime B žodyje läktsauña ‘lempa, šviesa’, į kurį siunčiu (B lakutse) dėl anksčiau nurodytos priesagos detalių. Forma wrauña kilo iš *wärnauña: n- > disimiliacija; balsis (žodyje *wärnauña) atvirame skiemenyje išnyko. B asmenvardyje Wrauçke reikia įžvelgti senesnį *Wrauñçke su prieš ç iškritusiu > , jei Wrauçke, kuris yra šiaip ar taip deminutyvas, priklauso iš tikro B wrauña (Krause, UAJ 25 (1953) 15, hipotezė teigia vertimą ‘Räblein’).
Šaltinis:
Windekens 1976, 583
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
[Šios izoglosos bendros tik bl., sl. ir toch. kalboms:] Toch. B wrauña ‘varna, varnas’ giminiška su lie. várna, r. воро́на.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 58
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
E. Frenkelio (Fraenkel, Zur idg. Namenforschung – In.: Sybaris, Festschrift H. Krahe zum 60. Geburstag…, 1958, 37–44) pakartotinai teikiamas siūlymas toch. B wrauña (E. Sieg toch. leksemą verčia ‘Predigerkrähe’) gretinti su lie. várna¹ [¹ Plg. W. Krause, Zur Frage nach dem nichtidg. Substrat d. Tocharischen, KZ 69, 200; E. Schwentner, IF 631, 67] gana abejotinas ir galbūt netgi atmestinas.
Šaltinis:
Thomas 1958, 126
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
warne E. 722 ‘varna’ : lie. várna, r. воро́на ir kt. Potas KSB VI 120 mano, kad ‘varna’ yra moteriškosios giminės, nes ji esanti mažesnė nei kranklys (warnis).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 334
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
Toch. B wrauña ‘varna, varnas’ giminiška lie. várna, r. воро́на; įdomus tikrinis tocharų B asmenvardis Wrauśke (su mažybiniu -śke), pažodžiui ‘Ворон-енок’ [W., Eigennamen in tocharischen Texten, Ural-Altaische Jahrbücher, 1953, Bd. XXV, Heft 1–2, Wiesbaden, p. 12–13; Иванов В. В., Тохарская параллель к славянским уменьшительным формам, Славянская филология, II, М., 1958, p. 58–63].
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 58
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
S. air. bran ‘varnas’. Tai seniausias varno pavadinimas keltų kalbose. Tačiau airių kalba turi ir daugiau pavadinimų: bodb ar badb, crú (?), fennóg, fíach (dažniausiai), fang, láes (ACK I 312), préachán, trogán. Bran buvo mėginama gretinti su s. sl. vrana ‘varna’ ir gavranŭ ‘varnas’ arba su lie. várna (plg. IF I 48, US 182), tačiau šie žodžiai yra skirtingi pradiniu priebalsiu ir šaknies vokalizmu. Antra vertus, ide. kalbose egzistuoja serija žodžių, prasidedančių *gr- ir kurie nusako paukščių, gyvukių triukšmą, riksmą: lo. grūs, grāculis (plg. air. grág ‘krankimas’), gr. γέρανος (kimrų garan ‘gervė’), s. isl. krákr ir trana (iš *krana?), s. v. a. krâwa, s. ang. cráwe ir cran ir t. t. WP I 539, Pok. 383. Galbūt bran b kilo iš *gʷ-. Tikslaus atitikmens žodis neturi jokioje kalboje.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, b77–78
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
[Autorius mini kaip pavyzdį f. darinio iš m. (var̃nas) su vr̥ddhi: m. u̯orno- (lie. var̃nas, sl. vranŭ): f. u̯ōrnā- (lie. várna, sr. vra̋na)] žr. ūdra
Šaltinis:
Nussbaum 1986, 8
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
žr. varnas
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 50
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
Žodis várna turi atitikmenį dar ir tocharų B kalboje.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968f, 324
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
Slavų akcentinės paradigmos analogiškos lietuviškosioms. Yra pastovaus pirmojo skiemens kirčio paradigma (= lie. 1), plg. r. voróna, s.-kr. vrȁna, slov. vrána – lie. várna; r. koróva, s.-kr. krȁva, slov. kráva – lie. kárvė; r. grúša, s.-kr. krȕška, (čak.) krùšva – lie. kriáušė ir kt.; paradigma su perkeltu į kitą skiemenį kirčiu (= lie. 2), plg. r. ruká (acc. sg. rúku), s.-kr. rúka (čak. rūkȁ (acc. sg. rȗku), slov. róka – lie. rankà (acc. sg. rañką); r. perst (instr. sg. perstóm, loc. sg. persté), s.-kr. pȑst (loc. sg. pr̀stu, slov. pȓst – lie. pir̃štas (instr. sg. pirštù, loc. sg. pirštè) ir kt. [Lie. 3 ir 4 kirčiuotes atitinka] panašus į lietuvių kilnojamasis kirtis rusų kalboje ir skirtingos priegaidės serbų-kroatų kalboje, plg. (lie. 3) r. nom. sg. golová (acc. sg. gólovu, s.-kr. gláva (acc. sg. glȃvu – lie. galvà (acc. sg. gálvą); r. nuždá, s.-kr. nȕžda – lie. naudà; r. syn, s.-kr. sy̑n [recte sȋn – VR] – lie. sūnùs ir kt.; (lie. 4) r. zimá (acc. sg. zímu, s.-kr. zíma (acc. sg. zȋmu – lie. žiemà; r. bedá, s.-kr. bijèda – lie. bėdà; r. zvezdá, s.-kr. zvijèzda, slov. zvézda – lie. žvaigždė̃.
Šaltinis:
Poljakov 1997, 65–66
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
Lietuvių ir slavų kalbų priegaidžių santykis (remiantis Fortunatovu ir Torbiörnsson 1894): I. Praslavų kylančioji priegaidė atitinka lietuvių krintančiąją: r. voróna, s.-kr. vrȁna, č. vrána : lie. várna (1), la. vãrna […].
Šaltinis:
Poljakov 1996b, 165
Antraštė:
várna
Reikšmė:
Krähe
Straipsnelis:
Slavų prokalbės CoRC tipo fonemų junginiai dėl atvirų skiemenų tendencijos daugumoje slavų kalbų pakito, t. y. sukeičiant fonemas vietomis uždari skiemenys virto atvirais: plg., pvz.: sl. *vorna > le. wrona […]. Pirminę fonemų tvarka rodo baltų kalbų atitikmenys, plg. lie. várna ‘Krähe’. […] Medžiaga: […] lie. várna, sl. *vorna, le. wrona, slovk. vrana, ukr. voróna […]. Dar žr. galva, barzda, šarka, karvė, talka, balna
Šaltinis:
Hill 2010, 104–105
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
žr. varnas
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 111
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
žr. varnas
Šaltinis:
Poliakovas 2005, 113
Antraštė:
várna
Reikšmė:
crow
Straipsnelis:
žr. riešas
Šaltinis:
Kroonen 2011, 261
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
žr. varnas
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 30–31
Antraštė:
várna
Straipsnelis:
žr. žvėris
Šaltinis:
Olander 2009, 147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas