Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
võlas
Reikšmė:
velenas; šieno ritinys; didelė banga
Straipsnelis:
La vàls, vā̀ls, vâls (tamniekų, viduriečių, sėliškosios bei latgališkosios patarmės; bk) / vãla, vàla (viduriečių, sėliškosios bei latgališkosios patarmės) ‘pradalgė; nupjautos žolės ritinys’; lie. võlas ‘velenas; šieno ritinys; didelė banga’; la. vàlis, vãlis (viduriečių patarmės) / vàle, vãle, vàle, vâle (viduriečių, Vidžemės lyviškosios ir latgališkosios patarmės) ‘t. p.’ priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Atitikmuo sl. *valъ (> s.-kr. vâl, r., ukr. вал ‘bangas; volas’; Vasmer I 268; Būga RR II 645-6) leistų suponuoti bl.-sl. *u̯ōla- m.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 27
Antraštė:
vólas
Reikšmė:
prdalgys, kamuolys, gumulas
Straipsnelis:
žr. valas
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 384
Antraštė:
võlas
Straipsnelis:
[Aptariama ilgųjų balsių raida bei Kortlandto siūlomos cirkumfleksinės priegaidės galimybė baltų ir slavų kalbose.] Kai kurių bl.-sl. vedinių kilmė neaiški: lie. võlas AP 2/4 ‘roler’, volė̃ AP 4 ‘wooden tag, plug’, la. vā̀le ‘rogės, šieno pradalgė’ (lie. vélti, la. vel̂t). Sl. *vȃlъ AP c ‘banga, vilnis’ (sr.-kr. vȃl, r. val), galbūt tai valiti ‘ritinys’ roll’ nomen postverbale.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas