Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šárka
Reikšmė:
toks paukštis
Straipsnelis:
žr. keršas
Šaltinis:
Georgiev 1977, 225
Antraštė:
šárka
Reikšmė:
toks paukštis
Straipsnelis:
žr. keršas
Šaltinis:
Otrębski 1963c, 35
Antraštė:
šárka
Straipsnelis:
Fr. 964 prie lie. šárka ‘Elster, pica’ John Loewenthal, PBB. 52 (1928) 457 priskiria ir s. v. ž. schare ‘šarka’.
Šaltinis:
Schwentner 1965, 112
Antraštė:
šárka
Straipsnelis:
Lie. šarka, pr. sarke gimin. dakų-rumunų ţaŕcă ‘šarka‘ ir sárcă ‘t. p.’. Žodžiai < ide. *ker-, *kor-, *kr̥-, rečiau iš *kor-; čia dar priklauso s. i. śāri- ‘paukštis’, sārikā ‘indiška šarka’; arm. sareak; čia ir gr. κόραξ, ξορώνη, la. corvus, cornix; alb. śorrë, dakų-rumunų cioáră ‘kranklys, varnas’ ir ‘varna’.
Šaltinis:
Rădulescu 1981, 70–71
Antraštė:
šárka
Straipsnelis:
Sarke E. 725 ‘šarka’: lie. šárka, r. соро́ка ‘t. p.’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 414.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 298
Antraštė:
šárka
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. šárka=r. соро́ка).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
šárka
Straipsnelis:
Alb. thërrás, thërrés ‘vadinti, šaukti, kviesti’. Iš dalies N. Joklio gretinimas su r. soróka, lie. šárka nėra visuotinai priimtas. Visais atvejais reikalas liečia priesaga -as išplėstu veiksmažodiu, kurio stiprusis r greičiau kilo iš ekspresyvinės geminacijos, kurios grupė rn kilusi iš esamojo laiko su -n-.
Šaltinis:
Çabej 1966d, 61 (79)
Antraštė:
šárka
Reikšmė:
Elster
Straipsnelis:
Slavų prokalbės CoRC tipo fonemų junginiai dėl atvirų skiemenų tendencijos daugumoje slavų kalbų pakito, t. y. sukeičiant fonemas vietomis uždari skiemenys virto atvirais: plg., pvz.: sl. *vorna > le. wrona, sl. *golva > le. głowa. Pirminę fonemų tvarka rodo baltų kalbų atitikmenys, plg. lie. várna ‘Krähe’, galvà ‘Kopf’. […] Medžiaga: lie. šárka, sl. *sorka, le. sroka, slovk. straka, ukr. soróka ‘Elster’ […].Dar žr. varna, galva, barzda, karvė, talka, balna
Šaltinis:
Hill 2010, 104–105
Antraštė:
šárka
Reikšmė:
Elster
Straipsnelis:
Kai kurios slavų kalbos, pvz., serbų-kroatų, skiria dvi priegaides, kurios atitinka baltų kalbų priegaides akūtą bei cirkumfleksą ir tradiciškai dažnai taip ir vadinamos. Plg. atitikmenis: […] s.-kr. srȁka, slov. sráka, lie. šárka ‘Elster’ […]. Dar žr. šventas, varnas, draugas, žentas, sietas
Šaltinis:
Hill 2010, 113
Antraštė:
šárka
Straipsnelis:
Bl.-sl. kalbose yra nemažai senų genityvinių mot. g. vr̥ddhi vedinių ir metatonijos atvejų: lie. šárka AP 1, sl. *s(v)őrka AP a (sr.-kr. svrȁka, r. soróka) ‘šarka’ (greičiausiai susiję su gr. κóραξ, lo. coruus).
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas