Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiáurė
Straipsnelis:
Šiaip jau laikoma, kad toch. B prozos tekstų lytis oṣṣale* bei toch. B oṣle (dar fiksuojama oṣṣaleṣṣe) – visos pastarosios reiškia ‘vakarai, vakaras, vakarinis, vakarų link, į vakarus’ [145]. Winteris mano minėtąsias tris toch. leksemas reiškiant ‘vakarai’ ir jas siūlo sieti su toch. B ṣale ‘kalnas’, toch. A sul ‘t. p.’, suliñc (veikiausiai) ‘į vakarus, vakarinis’ [146–149]. Aš laikau (kitokiems aiškinimams nepritariu – apie juos žr. tekste), kad toch. B oṣṣale reiškia ‘tamsoje, tamsybėse, slaptai’ ir ‘tamsos, tamsybių kryptis, tamsos link; ten, kur tamsa’, t. y. ‘šiaurė’ bei remiasi toch. B ṣale (remiasi ankstesne, tačiau nefiksuojama B ṣale reikšme ‘tamsa’; iš toch. tekstų žinoma tik toch. B ṣale reikšmė ‘kalnas’; plačiau dėl semantikos žr. tekste) [151–152]. Mūsų aptariamas toch. leksemas bandyta keleriopai aiškinti (žr. tekste). Manau, kad toch. B ṣale, A ṣul, B oṣṣale* remiasi ide. *skeu(H)- ‘uždegti, dangstyti’, plg. giminiškus lo. obscūrus ‘tamsus, neaiškus’, s. air. cúl ‘slėptuvė, slėpynė’, arm. cʿiw ‘stogas, uždanga’ (ir kt. pvz.). Ši ide. šaknis gali įgauti ir formą *(s)k̑eu(H)- ‘šiaurė, lietus, šaltis’; pastaroji reikšmė gali būti susiformavusi iš pamatinės ‘tamsa, tamsybės, apsiniaukęs, debesuotas’. Mums svarbios yra šios lytys: s. sl. sěvěrŭ ‘šiaurė’ [< *(s)k̑ēu(H)ero-, lie. šiáurė ‘north’ (< *(s)k̑ē̌u(H)(e)rii̯eH2), šiaurỹs ‘šiaurės vėjas’, s. isl. skúr ‘liūtis’ (< *sk̑uHreH₂-), etc., plg. Pokorny 1959, 597.
Šaltinis:
Hilmarsson 1991, 145–153
Antraštė:
šiaurė
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, žym. sąv. ‘šiaurė’, gali būti kilę iš šiaurinių vėjų, žvaigždynų pavadinimų arba iš žodžių, reišk. ‘žiema’, ‘už’, ‘kairė’ ir t. t. Lie. šiaurė, s. sl. sěverŭ ir t. t., šalia lie. šiaurys, gimin. lo. caurus ‘šiaurės vakarų vėjas’, go. skūra windis ‘viesulas, uraganas’, s. v. a. seūr ‘audra’.
Šaltinis:
Buck 1949, 873
Antraštė:
šiáurė
Straipsnelis:
[[Pagal R. Lanszweertą, Die Rekonstruktion des baltischen Grundwortschatzes, Frankfurt am Main, 1984, p. XII, baltų prokalbėje veikė pusiau pastovus fonologinis dėsnis, pagal kurį trumpasis balsis yra sinkopuojamas po ilgojo pradinio skiemens. Tik taip galima paaiškinti tam tikrus žodžius:] lie. šiáurė < bl. *śēurē- < *śēu̯er-ē-, plg. s. sl. *šěvěrŭ ‘Norden, Nordwind’.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 83
Antraštė:
šiáurė
Straipsnelis:
[Aptariami ide. priebalsių *sk̑ grupės žodžiai baltų-slavų kalbose:] Lie. šiáurė, šiáuras, šiaũras, s. sl. sěverъ, s.-kr. sjȅvȇr, ru. séver kilo iš formos su pradiniu *- (plg. lo. caurus < *k̑h₁u̯ero-), o ne *sk̑-.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2009a, 9
Antraštė:
šiáurė
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kai lie. š, sl. s < *: lie. šiáurė, prasl. *sěverъ (plg. s. r. sěverъ ‘Nordwind, Norden’, luž. aukšt. sowjer ‘…Nebel, Dunst’).
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 23
Antraštė:
šiáurė
Reikšmė:
north
Straipsnelis:
žr. šiūrus
Šaltinis:
Young 2006b, 234
Antraštė:
šiáurė
Reikšmė:
Norden, Nordwind
Straipsnelis:
Go. skura ‘Schauer, Sturm’, s. isl. skúr ‘(Regen)Schauer’, s. ang. scūr ‘Schauer, Sturm; Aufruhr’, s. v. a. scūr ‘(Hagel)Schauer, Sturm’ < germ. *skūrō/a-, kuris veikiausiai yra sudaiktavardėjęs būdvardis. Kitų kalbų plg. lo. caurus, cōrus ‘Nordwestwind’, lie. šiáurė ‘Norden, Nordwind’, šiaũras ‘kalt, nördlich’, šiaurỹs ‘Nordwind’, s. sl. sěverъ ‘Norden’. Galima rekonstruoti *(s)k̑eh₂u-/*(s)k̑uh₂-.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 420

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas