Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áuksnas
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos žodžiai, kuriems, atsižvelgiant į pokirtinio balsio sinkopę ir dėl jos atsiradusį antrinį akūtą, mėginama rasti naujus aiškinimus: lie. áuksnas iš *aũksinas. Plg. s. lie. auksinas (SD³ 547); greta lie. auksìnis. -in- vedinys iš pralie. subst. *aũsas ‘Gold’ (plg. pr. ausis EV 523 :: lo. aurum, sabinų ausom), perdirbto įterpiant antrinį -k- [14 išn.: Kaip rezultatas atsirado lie. áuksas ir áuksinas, kurių nei akūtas, nei segmentas k neturi etimologinio pagrindimo. Dėl k įterpimo prieš s + V plg. úoksas iš *úosas < ide. *h₃(é)h₁-s-, gen. sg. *h₃(é)h₁-es-os-, plg. lo. ōs, ōris, het. <a-i-iš>, gen. sg. <iš-ša-a-aš>, vedų āsā́ instr. sg., anā́s-, svā́s- (Mayrhofer EWAia I 181 f.), s. air. ā, s. isl. óss. Lie. *uo(k)sas etimologinė reikšmė, kaip mano ir Fraenkelis (1176), būtų ‘Mund der Hölung’. Toliau plg. lie. darinį úos-tas, šalia kurio plg. su įterptu k la. uõksts, ùoksts, uokste, uoksta (ME IV 415).] […].
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157–158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas