Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brandà
Straipsnelis:
žr. bręsti
Šaltinis:
Иванова 1979 (1981), 51–57
Antraštė:
brandà
Straipsnelis:
žr. bręsti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 249–250
Antraštė:
brandà
Straipsnelis:
[Struktūra] TReRT. Verbaliniai galbūt yra lytyse s. air. bruinnid ‘teka’, dubrúinn ‘teka, srovena’, kilę iš *bʰrond-éi̯e-ti (su lie. brę́sta ‘wird reif’, praet. bréndo), vardažodinis tikrai lie. brandà ‘Reife’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 163
Antraštė:
brandà
Straipsnelis:
Lie. brandà giminiškas lie. brìnkti, brę́sti ir t. t., tačiau yra kilęs iš kito šaknies *bher- ‘kilti, užsiplieksti’ vedinio: *bhren-d- ar *bhren-dh ‘kilti, pūstis, tinti’; iš šaknies *bhron-dh galbūt kilęs rum. brînză ‘rumunų baltas sūris’.
Šaltinis:
Rădulescu 1984
Antraštė:
brandà
Reikšmė:
Reife
Straipsnelis:
žr. granda
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 163
Antraštė:
brandà
Straipsnelis:
Pr. brendekermens ‘nėščia’ pirmoji dalis apskritai sietina su šaknimi brend-, brand-, kaip ir pobrendints ‘apsunkęs (su nuodėme)’ ir pobrandisna ‘apsunkimas (sąžinės)’, toliau lie. brandà ir brę́sti.
Šaltinis:
Euler 1983, 35
Antraštė:
brandà
Straipsnelis:
Lie. brandà (rytų aukštaičiai bei vakarų aukštaičiai šiauliškiai, bk) / brãdas (pietų aukštaičiai ir jų kaimynai suvalkiečiai) ‘didelis purvas, klampynė; brasta’ (= la. brads ‘brasta’, iš sėliškųjų ir latgališkųjų patarmių) yra tipiški o vokalizmo vardažodžių vediniai iš veiksmažodžio bredù, brìsti (Skardžius ŽD 40); plg. priešdėlines formas lie. atãbradas (rytų aukštaičiai) / atã-brada (Kp) ir topo- bei hidronimines paraleles lie. Brãdas, la. Bradas, Bradi (Vanagas LHEŽ 69; Endzelīns LV I 123) priklauso baltų ir slavų leksikos sluoksniui. Visiškas lie. brãdas, la. brads atitikmuo slavų kalbose (sl. *brodъ > s.-kr. brôd, gen. brȍda; bulg. брод, s. r. бродъ etc.) įgalina rekonstruoti bl.-sl. *brada- m. ‘brasta’ (Trautmann 37) < ide. *bhrod(h)os (Pokorny 164). Taigi -kamienė forma laikytina lietuvių kalbos naujadaru (pagal produktyvų veiksmažodinės derivacijos modelį).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 23
Antraštė:
brandà
Reikšmė:
javų derlius
Straipsnelis:
žr. brandus
Šaltinis:
Vanags 1994, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas