Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
burzdùs
Straipsnelis:
žr. bruzdus
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 143
Antraštė:
burzdùs
Reikšmė:
beweglich
Straipsnelis:
[Praslaviškos kilmės žodžiai, išlikę tik s.-kr. kalboje ir turintys atitikmenis kitose ide. (ne slavų) kalbose:] s.-kr. brzdica (*bъrzd- ‘Stromschnell’, plg. lie. burzdùs ‘beweglich’; kitose slavų kalbose tą patį reiškia tipas *bъrz-, be -d- (‘schnell’) : s.-kr. brzica, slov. brzica, s.-kr. brzak. bulg. bъrzak (plg. dar bulg. борзды. – И. П.) [I. Popović. Geschichte der serbo-kroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960].
Šaltinis:
Петлева 1966 (1968), 359
Antraštė:
burzdùs
Reikšmė:
vikrus, gyvas
Straipsnelis:
Prasl. bъrzъ (bъrzdъ) ‘greitas’ turi baltiškas paraleles: lie. burzdùs ‘vikrus, gyvas’ ir kt. (Этимологический словарь славянских языков, 3, 137–139; Słownik prasłowiański I, 427).
Šaltinis:
Мартынов 1983, 49
Antraštė:
burzdùs
Straipsnelis:
Lie. dial. burzdùs (: bruzdė́ti), atliepiniai sl. kalbose: s. sl. dial. br̥zdъ ‘vikrus, žvalus, greitas’, le. barzy ‘t. p.’, r. борзый, ‘t. p.’, br. dial. бóрзды ‘smarkus, stiprus (arklys)’.
Šaltinis:
SłPr I, 427
Antraštė:
burzdus
Straipsnelis:
žr. druzgas
Šaltinis:
SłPr IV, 274–275
Antraštė:
burzdùs
Straipsnelis:
[Aiškinant baltų ir slavų leksikos skirtumus aptariamos baltų-slavų-iranėnų kalbų paralelės, kad būtų atkurta substratinė (prabaltiška pagal kilmę) praslavų leksika.] Su lie. bruzdùs ʻподвижный, живойʼ gretintinas prasl. bъrzь (bъrzdь) ʻскорый, быстрый (гончая)ʼ, ko negalima pasakyti apie prasl. хъrtьʼ. Semantiškai leksemas sieja reikšmė ʻгончаяʼ (rus. хорт = rus. борзая), kas leidžia spėti, kad prasl. хъrtь < ide. *ser- ʻтечь, спешить, гнатьʼ (yra iranizmas su pradiniu x-).
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 21
Antraštė:
burzdùs
Reikšmė:
agile
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad kai kurie slavų kalbų žodžiai su ide. palatalinių priebalsių kentuminiu atspindžiu yra keltų skoliniai.] Sl. *bṛg- ʻgoldfinchʼ šalia *brz- ʻfast, quickʼ : rus. berglez ʻgoldfinchʼ, le. bargiel, slovk., č. brhlik, sr.-kr. brglez ʻSitta syriacaʼ, mak. brgo ʻfastʼ šalia rus. borzoj ʻquickʼ, č. brzý, sr.-kr. brz, mak. brz, bulg. bərz, lie. burzdùs ʻagileʼ.
Šaltinis:
Gvozdanović 2009, 36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas