Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
žr. eislus
Šaltinis:
Solta 1970, 74–75
Antraštė:
dė́ti
Reikšmė:
guldyti, statyti, krauti, įdėti, įstatyti, sėti, sodinti
Straipsnelis:
ME mini tris skirtingas la. leksemas dȩ̄ka, prie kurių EH prirašo dar ir ketvirtąją la. lytį dȩ̄ka IV = dȩ̃kla ‘aplydytinos, prilydytos, privirintos prie ko nors geležies ar plieno gabalas’. Pastarasis la. žodis be abejonės siejasi su la. dêt ‘dėti, legen’, t. y. ‘geležies ar plieno gabalą pridėti, prilydyti, privirinti’, lie. dė́ti ‘guldyti, statyti, krauti, įdėti, įstatyti, sėti, sodinti’, s. bulg. děti ‘dėti’ ir t. t. (Fraenkel LEW, 91tt.) [46]. La. dȩ̃kas ‘kalbos, paskalos; neįtikėtinos istorijos, beprasmybė, nesąmonė’ (iki šiol be etimologijos), mano galva, neskirtina (ME žodyne šios lytys atskirtos) nuo dȩ̀ka² II ‘nelaimė, bėda, nesėkmė; nuotykis’ (taip pat etimologiškai neaiški leksema), o la. dȩ̃ka(s), dȩ̀ka² II reikšmes galime sujungti į ‘pasakojimas, istorija’. Šios la dȩ̃ka susiję su la. dēt, plg. la. tā spindzele tur būs tev pilnas ausis piedējusi. Lie dėti, be kitų reiksmiš, pažįsta dar ir tinkančią la. dȩ̃ka(s) pamatine reikšme ‘eiti’, t. y. ‘aiškinti, sakyti, pasakoti’, plg. Barbutė pasirėmė smakrą kairiąja ranka ir ėmė dėti ‘[...] pasakoti’. Kadangi la. dȩ̄ka reiškia ‘laisva valia, laisvas noras’ bei ‘natūra, charakteris, prigimtis, būdas, charakterio ypatybės’, tai ME žodyne ši la. leksema laikoma skoliniu iš lie. dėkà ‘noras, nuožiūra, pageidavimas’ (tą patį sako ir Fraenkel LEW, 86). Nėra jokios abejonės, kad lie. dėka Endzelyno nepaminėta reikšme ‘padėka, Dank’ yra skolinys iš sl. kalbų (abejoju, kad lie. dėkà ‘laisva valia, noras, pageidavimas, nuožiūra’ būtų buvęs gautas iš sl. kalbų, o iš lie. kalbos pastarąjį skolinosi la. kalba ir dar ne įprasta reikšme ‘Dank, padėka’, o ‘freier Wille, Belieben, laisva valia, noras, pageidavimas’). Laikau, kad la. dȩ̄ka bei lie. dėka ‘laisva valia’ neatplėštinas nuo la. dēt, lie. dėti [47]. Veikiausiai tų bl. leksemų pirmykštė reikšmė bus buvusi ‘*ketinimas, pasiryžimas, sprendimas, (Vor)satz, Entschluß’, plg. lie. dėti ‘pasiryžti, nuspręsti’: Motiejus[…] įsidėjo mergaitėms[…] klioštorių įsteigti [ir kt. lie. kalbos pvz. ]. [47] Kadangi la. dȩ̄ka, resp. dēķa akivaizdžią reikšmę ‘sau pačiam, atskirtas, atsiskyręs, užsidaręs’ aptinkame ir la. dēt, resp. lie. dėti, tai pastarosios leksemos yra giminiškos [...]. Fraenkelis (LEW 86tt.) tiki, kad lie. dė̃l, la. dẽļ ‘wegen, um[…] willen’ susiję su lie. dėti. Ženkime toliau ir manykime, kad taip pat lie. dėka reikšme ‘dank, wegen, infolge’ yra paveldėtas. Jeigu mūsų prielaida teisinga, tada lie. dėka tik reikšme ‘Dank’ yra skolinys, o reikšme ‘um[…] willen’ bei ‘Willen’ (< ‘*Vorsatz’) yra indigenus.
Šaltinis:
Jēgers 1958c, 45–49
Antraštė:
dė́ti
Reikšmė:
legen
Straipsnelis:
Pr. senditans (part. praet. pass. acc. pl.; su ī < ē) 53₂₂ ‘gefaltete, sudėtas’; žodžių junginys sen senditmai rānkān 53₁₂ ‘mit gefalteten Händen, su sudėtomis rankomis’ galbūt taisytinas į sen senditain (instr. du.) rānkā (= rānkam), žr. FBR XIV 103 ir Berneker, Die preußische Sprache, Straßburg, 1896, 198: lie. (su)dė́ti, la. dêt, s. sl. ДѢТИ ‘legen’, skr. dadhāti ‘setzt, deda’, gr. τίθημι ‘setze, dedu’, s. v. a. tāt ‘Tat, darbas, poelgis’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 826 tt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 303
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
žr. dėtis
Šaltinis:
SłPr III, 172
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
žr. duoti
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 322–323
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
[Kai kurių baltų veiksmažodžių, kilusių iš ide. reduplikuotų prezensų ar perfektų, šaknies balsis atspindi šakninių aoristų vokalizmo įtaką. Pvz.:] S. lie. demì, s. sl. deždǫ (< *ded‑jǫ) < bl.-sl. *ded- ← *dʰedʰē-/*dʰedʰ-, kur balsis * galėtų būti paimtas iš aor. *dʰē‑t. Jei taip būtų, bl-sl. formos neprieštarautų ide. *dʰé‑dʰoh₁-/*dʰe‑dʰh₁- (s. ang. dōn, s. v. a. tuon) rekonstrukcijai.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2005b, 126
Antraštė:
dėti
Straipsnelis:
Lie. dėti mobilumas (dalyv. dedą̃s ir t. t.) yra antrinis, veikiausia paimtas iš duod- ‘duoti’.
Šaltinis:
Jasanoff 2008, 358
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
Tâds ‘toks’ < *tā́‘da-s tipo pavyzdžių antrasis dėmuo veikiausiai nublukęs antrasis dūrinio sandas *-dʰh₁-ó- ‘padarytas’ (: *dʰeh₁- ‘daryti, statyti, dėti’; s. i. dhā-, lie. dė́ti, vok. tun ‘daryti’ ir kt.).
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 100
Antraštė:
(dėti)
Straipsnelis:
žr. žvaigždė
Šaltinis:
Blažek 2009, 48
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
Seno arealinio slavų prokalbės ir pelasgų kalbos artumo įrodymai: […] pelasgų θεός, θεοί ‘dievai’ ~ ide. *dhĕ- : *dhē-, s. i. dádhāti, Av. daδāiti, het. te-, gr. τίθημι, lo. con-do, con-didi, con-ditum, con-dĕre, lie. dė́ti [sl.] *dě(ja)ti (ЭССЯ 4: 229–230) […].
Šaltinis:
Шапошников 2009, 306
Antraštė:
dė́ti
Reikšmė:
kłaść
Straipsnelis:
žr. ratadaila
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 345–346
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
žr. dėvėti
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 348
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
žr. dažnas
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 16
Antraštė:
dė́ti
Straipsnelis:
[Aptariama lo. fēcī, gr. ἔθηκα ‑k- plėtiklio kilmė]. Nepriimtina Bammesbergerio (Studien zur Laryngaltheorie, 1984, 75tt.) teorija, pagal kurią plėtiklis kiltų iš senojo imperatyvo *dʰeh₁-ke ‘pose ici!’ (= lie. dė́k), vėliau suprasto kaip tematinio *dʰeh₁k-e, iš kur kilo ind. *dʰeh₁k-e‑t (: lo. fēcit, gr. θῆκε).
Šaltinis:
Garnier 2010, 104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas