Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dãgas
Reikšmė:
(vasaros) karštis, kaitra
Straipsnelis:
Pr. dagis E 13 ‘vasara’ : lie. dãgas, dègti, la. degt, skr. dáhati ‘dega’, nidāgha-ḥ ‘karštis, vasara’, alb. djek ‘sudeginu’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 849.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 193
Antraštė:
dãgas
Reikšmė:
vasaros kaitra, derlius, kaitinimas, deginimas
Straipsnelis:
[Kad tam tikro žodžio negalime laikyti skoliniu, tai labiausiai tikėtina, jog panašus ar identiškas vedinys ieškotinas gretimame areale, net jeigu tariamasis darinys jame iki šiol neužfiksuotas. Jeigu lytis indoeuropietiška, tai panašios morfologinės struktūros darinys taip pat ieškotinas geografiškai artimiausiose kalbose:] Mūsų reikalui geriausiai tinka sl. godъ ‘laikas, metai, šventė’. Nėra pamato sl. godъ laikyti skoliniu ir, aišku, tai yra indoeuropietiška lytis. Etimologiniuose žodynuose sl. godъ gretinamas su savo reikšme gana besiskiriančiais žodžiais, nebandant paaiškinti tokio atitikmenų semantikos įvairumo (kitų kalbų paralelės pateiktos tekste) [284], plg. Vasmer REW I, 283, pastarasis autorius su sl. godъ gretina netgi lie. guõdas ‘garbė, šlovė, vaišingumas’. Peržiūrėjus Fasmerio (l. c.) pateiktas sl. godъ giminiškas lytis paaiškėja, jog ne visi šio žodyno lizde surašyti žodžiai čia priklausytų, plg. nesutampančią pamatinę germ. ir sl. atitikmenų reikšmę. Žinome, kad kai kuriose sl. šaknyse, prasidedančiose ide. d(h)-, vykusi metatezė (plg. zьdati ‘padaryti (build)’ < ide. *dhigh-), įgalinanti sl. godъ kildinti iš *dogъ, kuris identiškas ne vien su go. dags, bet ir su pr. dagis ‘vasara’, lie. dãgas ‘vasaros kaitra, derlius, kaitinimas, deginimas’, dagà ‘derlius’, atúodogiai ‘vasariniai kviečiai’ [58 išnaša: Tokią hipotezę taipogi siūlo V. Machek, ESČSl, 1957, 135].
Šaltinis:
Szemerényi 1967, 284–285
Antraštė:
dãgas
Reikšmė:
beržo kempinė ugniai įskelti
Straipsnelis:
žr. degas
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 54
Antraštė:
dãgas
Straipsnelis:
žr. atúodogiai
Šaltinis:
Witczak 2001, 43–47
Antraštė:
dãgas
Straipsnelis:
-kamienis variantas gali siekti ide. prokalbės laikus (abstrahuojantis nuo giminės), o (i̯)ā-kamienė forma laikytina bendrabaltiška arba būdinga rytų baltams: lie. dãgas, pr. dagis, go. dags; plg. s. i. dāha- m. / lie. dagà, la. daga.
Šaltinis:
Stundžia 1994, 19
Antraštė:
dãgas
Reikšmė:
degimas, gaisras; pridegimas; sieros rūgštis
Straipsnelis:
žr. dagus
Šaltinis:
Vanags 1994, 34–35

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas