Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dálba
Straipsnelis:
žr. delba
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 80
Antraštė:
dálba
Straipsnelis:
žr. delbti
Šaltinis:
Широков 1984, 20
Antraštė:
dálba
Reikšmė:
laužtuvas, kartis, (plieno) strypas
Straipsnelis:
Pr. dalptan E 536 ‘durchslag’ (t. y. ‘smailas geležies ar plieno įrankis skylėms kalti’) : (taip jau Burda, Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete der arischen, keltischen und Slavischen Sprachen 1974, VI, 394) r. долбить ‘skaptuoti’, r. долото ‘káltas’, lie. dálba ‘laužtuvas, kartis, (plieno) strypas’, la. dal̃ba, s. ang. delfan ‘kasti, rausti’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 866.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 193
Antraštė:
dálba
Reikšmė:
laužtuvas, kartis, (plieno) strypas
Straipsnelis:
Lie. dálba : délba f., la. dal̃ba ‘medžio kamienas, kelmas (pień drzewa); žvejų kartis, skirta žuvims baidyti; kartis, skirta valčiai irkluoti, sustabdyti, valdyti, atsistumti; pagaikštis, nuodėgulis’ – tikslūs atliepiniai šalia [55] sl. *dolba ‘kas yra išdrožta, išskaptuota; skylė, anga’, ryt. ‘keliukas, takas, išminta vieta’: č. dial. du̯aba ‘skylė, anga arba griovelis medyje’, r. dial. долобá ‘riba, dalijanti pievą pjaunant žolę, granica przy podziale łąki przed koszeniem trawy, sumintas žolės ruožas; takelis’ [54]. Sl. žodžiai – priesagos *-a vediniai iš *delti dę'bą su kamieno apofonija. Iš pradžių – nomen actionis > nomen acti.
Šaltinis:
SłPr IV, 54–55
Antraštė:
dálba
Reikšmė:
laužtuvas, kartis, (plieno) strypas
Straipsnelis:
Pr. dalptan ‘laužtuvas’ siejamas su slavų kalbomis: r., ukr. долотó, č., slovk. dláto ir kt. Pietų sl. kalbos leidžia rekonstruoti *delbto, vakarų sl. – *dolbto. Abu variantai yra kilę iš *delbti / *dъlbti, *dъlbiti, *dьlbati, reiškusių medieno skaldymą ypatingu įrankiu. Lie. dil̃bti, del̃bti turi reikšmę ‘mušti’, ‘suduoti’, dálba ‘laužtuvas’, délba ‘rankena’, la. dal̃ba, dal̃bs ‘kartis’. Būdinga ir perkeltinių reikšmių panašumas: lie. dìlba ‘tinginys’, ‘aukštaūgis, nevikrus’ ir t. t.; la. dal̃ba; plg. lie. dil̃bti ‘šlaistytis’, dalbýtis ir kt.; r. долы́бало ‘aukštas ir ištįsęs žmogus’, дóлбень ‘bukas žmogus’, долбня́ ‘t. p.’ ir pan. Neabejotina, kad visi jie susiję su pr. dalptan, kurio šaknis priklauso išplėtotai šeimai *delb-/*dalb-/*dilb-, o -ta- yra priesaga.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 291–294
Antraštė:
dálba
Reikšmė:
lever, handspike; crowbar
Straipsnelis:
[Šiaurės ide. kalbų nom.-acc. sg. n. galūnė buvo *-o, o ne *-om: sl. -o, ryt. bl. gẽr-a, *šein-a (suom. hein-ä), go. juk (< *-o ar *-om). Tradicinę pr. nom.-acc. sg. n. galūnę -an reikia paaiškinti kaip acc. sg. m. ar f.] Pr. dalptan E536 ‘durchschlag, punch, instrument for making holes’ (: lie. dálba ‘lever, handspike; crowbar’, ru. dolotó, le. dłoto ‘chisel’, ru. dolbit' ‘to chisel, hollow, gauge’) gali būti acc. sg. m.
Šaltinis:
Schmalstieg 2004, 267–268
Antraštė:
dálba
Reikšmė:
Brechstange
Straipsnelis:
žr. delba
Šaltinis:
Udolph 2010, 181

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas