Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dalìs
Reikšmė:
Teil
Straipsnelis:
Lie. dalìs, la. dial. dalis, s. i. dalíḥ ‘riekė’ – tikslūs atliepiniai šalia rytų sl. *dole f.: ret. s. r. š. доль f. ‘dalis’ [82]. Sl. žodžiai – nomina acti (pirmiau nomina actionis) su priesaga *-ь iš ide. *del- : dol- : delə- ‘dalinti, suskaldyti’. Kamienas *dolь tęsia ide. *dali-. Pirminė reikšmė ‘atidalintas, atskeltas kieno nors gabaliukas’. Plg. dar pr. dellieis ‘dalink, teile!’ (žr. Топоров ПЯ A–D, 328), la. delît ‘dalinti į dalis’, s. i. dálati ‘plyšta, sprogsta’, dalam neutr. ‘dalis, gabalėlis’, lo. dolō, -āre ‘tašyti, drožti’, gr. δαιδάλλω (reduplikuota forma < *δαλ-δαλ-) ‘meistriškai dirbti’.
Šaltinis:
SłPr IV, 81–82
Antraštė:
dalìs
Reikšmė:
Teil
Straipsnelis:
Alb. d- [kilo] iš ide. *d- prieš pirminį balsį : gegų [alb. dial.] dalloj, toskų dallonj ‘daliju, atskiriu’, skr. dala-m ‘dalis, gabalas’, lie. dalìs etc.
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 239
Antraštė:
dalìs
Reikšmė:
Teil
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reiškiantys ‘dalis’, kilę iš įvairių šaknų, reiškiančių ‘dalinti, skaldyti, skelti’ ir pan. Lie. dalis, la. daļa, pr. dellīks, šalia veiksmažodžių lie. dalyti, la. dalīt, giminiškų r. dolja ‘pasidalinimas’, skr. dala- ‘gabalas, fragmentas’, – visi kilę iš šaknies, matomos skr. dal- ‘sprogti, burst’, lo. dolāre ‘kirsti, hew’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 934
Antraštė:
dalìs
Reikšmė:
Teil
Straipsnelis:
[Bendrus ide. kalbų ryšius atspindintis žodis –] arm. atałj ‘mediena, medžiaga’. [Lit.: Walde Pokorny I, 812; Walde Hofmann I, 364t. (arm. žodis nepaminėtas)]. Ši Bugge’o [KZ 1983, XXXII, 27] etimologija buvo atmesta Waldės Pokorno; Adjariano [Armenisches Wurzelwörterbuch I, 1926, 588] laikyta nepatikima, o papildymuose (VII, 94) priimta: žodis priklauso šakniai *del- ‘skaldyti, išpjaustyti, apkapoti’, kuri glūdi s. i. daláyati ‘skaldo’, dalam neutr. ‘dalis, gabalas’, gr. δαιδάλλω ‘meniškai apdoroju’, δέλεοϛ ‘rašomoji lentelė’, alb. dalloj ‘dalinu’, s. air. fo-dalim ‘skiriu’, delb ‘pavidalas, forma’, lie. dalìs ‘Teil’, pr. dellyks ‘gabalas’, r. etc. dólja ‘dalis’. Taip pat ir germanų kalbose ši šaknis *del- atstovaujama, nors čia iškyla tam tikri sunkumai (plg. Walde Pokorny I, 811, s. š. germ. tiald ‘užuolaida, uždanga, palapinė’, v. Zelt ‘palapinė’ ir kt.).
Šaltinis:
Solta 1960, 25t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas