Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
danga
Straipsnelis:
žr. dengti
Šaltinis:
Mažiulis 1978b, 52
Antraštė:
danga
Straipsnelis:
žr. dengti
Šaltinis:
Buck 1949, 849–850
Antraštė:
dangà
Straipsnelis:
žr. dengti
Šaltinis:
Mažiulis 1978b, 54
Antraštė:
dangà
Reikšmė:
klanas, balutė polaidžio vanduo, liūnas
Straipsnelis:
Šiaip jau manoma, kad s. isl. dǫkk, norv. dokk, šv. dial. dank ‘kūdra, klanas, balutė’ (< germ. dankwō) [...] remiasi ide. dhen ‘mušti, бить’ arba ide. dheng ‘spausti, slėgti, (iš)lenkti, (už)dengti’. Mums rodos esanti gana įtikinama prielaida, kad atskirų germ. vedinių pirminės reikšmės semantiniai komponentai diferencijavosi, ir šitą reiškinį įvykus liudija daiktavardžiai, reiškiantys ‘drėgmė, netekantis vanduo’: s. isl. dǫkk ‘klanas, kūdra’, lie. dial. dangà ‘klanas, balutė, polaidžio vanduo, liūnas’ (plg.: s. i. holmr ‘sala’, s. saks. holm ‘kalva’, s. ang. holm ‘jūra’).
Šaltinis:
Нецецкая 1984, 44
Antraštė:
dangà, dánga
Straipsnelis:
Lie. dangà : dánga, dangùs : dángus, la. dañga ‘kampas, kertė’, dandzis ‘ratas, ratlankis, dzwonko koła’ – tikslūs atliepiniai šalia sl. *dǫga (: dǫ̏ga ‘užlenkimas, užrietimas, kreivumas, vaivorykštė’ : slov. dọ́ga ‘medinio indo šulas’, le. dial. dęga, dǫga, dąga, důnga ‘statinės šulas’, bažn. sl. дѫга ‘vaivorykštė’, s. r. доуга ‘lenktas daiktas’, r. дугá ‘lankas; krzywizna półkolista’. Tai slavų-baltų bendrybė: *dăngā. Pirminis vedinys – nomen actionis > nomen acti iš šaknies *deng- < ide. *dhengh- ‘lenkti, kreivinti; dengti, kloti’. Reikšmės kaita ‘išlenkimas, lankas’ > ‘vaivorykštė’ turi atitikmenų ir kitose kalbose, plg. lo. arcus ‘lenktas daiktas’ : ‘lankas’ : ‘vaivorykštė’, vok. Regenbogen ‘vaivorykštė’ : Bogen ‘kreivė, lankas’ (Ernout-Meillet³, 79; Kluge-Mitzka EWD ⁸, 590–591).
Šaltinis:
SłPr IV, 192–195
Antraštė:
dangà, dánga
Straipsnelis:
Pr. dongo ‘padėklas indui’ tiksliai atitinka lie. dangà, dánga. Reikšmėmis artimi lie. dañgalas, dangas, dañgtis ir pan., r. дугá ‘arklio pakinktų dalis’ ir kokios atramos reikšmė. Pr. dongo ir r. дугá reiškia atramą, padėklą iš apačios, o lie. dangà ir pan. – uždangalą iš viršaus. La. dandzis ‘rato lankas’ pagal reikšmę tolimesnis negu lie. ir ypač sl. pavyzdžiai (artimesnis le. dąga ‘statinės lankas’ ir kt. sl. žodžiai lanko reikšme). Vis dėlto ir la. pavyzdžiai turi ryšių su ankščiau nurodytomis reikšmėmis.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 361–362
Antraštė:
dangà
Straipsnelis:
žr. denga
Šaltinis:
Лаучюте 1970, 199

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas