Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dárgana
Straipsnelis:
žr. dergėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 331
Antraštė:
dárgana
Straipsnelis:
Šaltinis:
Windekens 1976, 503–504
Antraštė:
dárgana
Straipsnelis:
žr. derkti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 71
Antraštė:
dárgana
Reikšmė:
bjaurus, lietingas, šaltas, su šlapdriba oras
Straipsnelis:
Toch. A tärkär, B tarkär ‘debesis’ su formomis: A instr. sg. tärkäryo, nom.-acc. pl. tärkrunt, instr. pl. tärkräntuyo, B abl. sg. tärkarmeṃ, nom.-acc. pl. tärkarwa, A būdv. vedinys *tärkrum junginyje sne tärkrumänt. Šį žodį reikia gretinti su lie. dérgia, dárgana, dárga, ags. deorc ‘tamsios spalvos’ > n. ang. dark ‘tamsus’ ir t. t. (Frisk, Indogermanica [Göterborgs Högskolas Årsskrift 1938, XLIV (1)], 24 t.; Schneider, KZ 1936, LXVI, 251). Toch. A tärkär, B tarkär kilo iš ide. *dhr̥gru-, *-ru kamienas (plg. A kursär ‘atstumas, transporto priemonė’), kurio žodžio galo *-u- vienaskaitoje išnyko (A tärkäryo, tärkräntuyo, B tärkarmeṃ buvo padaryti iš pakitusios nominatyvo formos), tuo tarpu žodžio viduryje elementas *-u- išliko [503] A formoje tärkrunt (pl. forma kaip A ākruntākär ‘ašara’ < ide. *ak̑ru), A *tärkrum (geras konkretus A priesagos -um atsiradimo pavyzdys) ir B tärkarwa. Aišku, kad A tärkär, B tarkär neturi nieko bendro su AB veiksmažodžiu tärk- ‘išlaisvinti, paleisti į laisvę ir t. t.’ (atsargiai leidinyje Toch. Gr. 1931, 6).
Šaltinis:
Windekens 1976, 503–504
Antraštė:
dárgana, darganà
Reikšmė:
bjaurus, lietingas, šaltas, su šlapdriba oras
Straipsnelis:
žr. dargti
Šaltinis:
Каралюнас 1973 (1975), 156–158
Antraštė:
dárgana
Reikšmė:
bjaurus, lietingas, šaltas, su šlapdriba oras
Straipsnelis:
Pr. *darg- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Dargels, Dargen, Dargow, Dargen ir kt. Siejama su lie. dargùs, dárgana, dérgia.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 300–301

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas