Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
góti (góžti)
Straipsnelis:
Prasl. *gaziti – *gazъ rekonstrukcija grindžiama bulg. гáзя ‘eiti per vandenį, žolę, klampoti’, s.-kr. га̏зити ‘perbristi, užminti’, гȃз ‘sekluma, brasta’ [23], slov. gáziti ‘perbristi, klampoti per sniegą, purvą’, gȃz ‘takas’. Iki šiol *gaziti laikyta išskirtinai pietų sl. leksema [24]. Tačiau br. dial. газ ‘brasta’ irgi yra tos pat šaknies. Pietų sl. šaknies gaz- žodžiai laikyti skoliniais iš vengrų (Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezyka, III, 116; Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, 1886, 61). Bernekeris (Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, I, 1924, 299) įrodo, kad skolinimosi kryptis buvusi priešinga. Sl. *gaziti dar kildintas iš ide. *gāg̑- ar *gōg̑, plg. arm. kacan ‘takelis’ (Berneker, ten pat). Bandyta sl. *gaz- gretinti su s. i. gā́hate ‘grimzta’ (V. Machek, Ario-slavica, KZ LXIV, 266; Mayrhofer EWA I, 334), su prasl. *gasati ‘mušti’ [25] < ide. *ghes- ‘pjauti, (su)naikinti’ (tik su kitu plėtikliu) [Ильинский Г. А., Славянские этимологии, ИОРЯС 1921, XXIII, 236]. Otrembskis (J. Otrębski, LP 1949, I, 130) mãno, kad sl. *gaziti ‘perbristi’ giminiškas su lie. dial. góti ‘eiti’, la. gãju ‘ėjau’ ir sl. žodis susiliejo su sl. *laziti. Fraenkelis (Fraenkel LEW, 162) sl. *gaziti gretina su lie. góžti ‘apversti, išlieti, plumpinti’. Reikšmės ‘brasta’ susiformavimą padeda suprasti kitos ide. kalbos, plg. lo. vadum ‘brasta’ siejasi su lo. vādere ‘eiti’ < ide. *gᵘ̯ādh-, išplėsta *gᵘ̯ā- ‘eiti’ ar *u̯ādh- < *u̯a- ‘eiti’ (Walde Pokorny², 802; Pokorny IEW, 463; 1109). Taigi br. газ ‘brasta’ reikšmės archaiškumas (s.-kr. гȃз ‘brasta’ taip pat iš sl. arealo periferijos) nulemia, kad patikimiausia sl. *gaziti etimologija mes laikome tą, kuri sl. *gaz- sieja su lie. góti, góžti (t. y. J. Otrembskio ir E. Fraenkelio, žr. ankščiau).
Šaltinis:
Трубачев 1972 (1974)a

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas