Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
graudùs
Straipsnelis:
deiwa, engraudīs 45₁₁ ‘leider’ (iš tikro: Gott, erbarme dich!) : lie. graudùs, grúdžiu ‘raginu, įkalbinėju’, la. grûst, s. v. ž. griot ‘smėlis, smiltis’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 648.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 208
Antraštė:
graudùs
Straipsnelis:
Pr. engraudīs (2 sg. imp.) ‘pasigailėti’ iš en- ir graud-. Plg. ide. *ghrēu- : *ghrəu- : *ghrū- (Pokorny IEW, 460–461) įvairius tęsinius ir visų pirma bl.-sl. formas, kilusias iš *grud-, *graud-. Plg. lie. graudùs (su graũdis, graudulỹs, graudùmas, graudìngas, graudenamasis ir kt., graudénti, graudìnti, graudóti ir kt.; grū́sti, grùsti; grū́das; la. grûst (grûžu, grûdu) [42] ‘grūsti’, ‘stumdyti’, grûda ‘turgavietė’, grûdenis, grûds, graûds ‘grūdas’ ir pan.; sl. grudъ, *gruda, *grustiti, plg. r. груд, груда ‘tai, kas suspausta, supresuota’, гру́дно ‘sugrūsta’, ‘daug’, гру́дить, сгру́дить; ukr., br. гру́да; bulg. гру́да, s.-kr. гру̏да, slov. grúda; le. gruda, slovk. hruda, č. hrouda ir kt. Dar svarbesni r. грусти́ть, s. s.-kr. грустити, slov. grustíti ir kt. Kaip ištisas žodis engraudīs gali būti siejamas su lie. įgrūsti (įgrūsta), įgrùsti, į(si)graudìnti; taip pat plg. įgrū́sti (įgrūda); la. ìegrûst, ìegrauduôt, ìegraudât; pan. ir sl.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 42–44
Antraštė:
graudùs
Reikšmė:
trapus, dūžus
Straipsnelis:
žr. gudrus
Šaltinis:
Мартынов 1971, 428–431
Antraštė:
(graudus)
Straipsnelis:
žr. graudintis
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas