Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kamuoti
Straipsnelis:
žr. kamanos
Šaltinis:
Gołąb 1985, 421–438
Antraštė:
kamúoti
Straipsnelis:
žr. kamas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 199–200
Antraštė:
kamúoti
Straipsnelis:
žr. kamuolė
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 187–189
Antraštė:
kamuoti
Straipsnelis:
Bernekerio (Berneker SEW I 167) nuomone, slavų kalbų vediniai su pradiniu prasl. *šč (r. щемить, slov. ščemẹ́ti ‘skaudėti’), giminiškos leksemos (slov. čmȇti, čȁmati, kašubų čamic są) bei kitų ide. kalbų atitikmenys (s. v. a. hemmen, lie. kamuoti, la. kamuot) leidžia spėti, kad sl. formų žodžio pradžios s yra fakultatyvinis, t. y. čia s-mobile atspindėtas. Miklošičius (Miklosich 1886, 38) mano, kad slov. leksemos čmȇti žodžio pradžios č < šč. Šios sl. šaknies žodžio pradžios s yra s-mobile, nes dabar jau užfiksuoti minėtos šaknies variantai sk / k [27]: slov. skomẹ́ti, -ím ‘ilgėtis, liūdėti’ atitinka r. dial. каметь, -ею ‘kamuotis ilgai laukiant, neužmiegant’ [kt. pvz.] [28]. Galime rekonstruoti prasl. kamieną *(s)koměz, kuris pamatuotas šaknimi *(š)čem- / *(s)kom-.
Šaltinis:
Варбот 1973 (1975), 27–29
Antraštė:
kamúoti
Reikšmė:
varginti, neduoti ramybės, kankinti; dideliais kąsniais pilna burna kramtyti
Straipsnelis:
žr. kamas
Šaltinis:
Urbutis 1973a, 186–187
Antraštė:
kamúoti
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Slavams būdinga ch, kilusi iš prokalbės *, galinti būti alofonas iš ide. sateminio kilusio sibilanto s (< *s'), plg. *ch(u)mur- / *s(u)mur- < ide. *k̑em: r. chmurnyj ‘finster’, luž. aukšt. chmurić (so) ‘(sich) verfinstern’, le. chmura ‘dunkle Wolke’, č. chmoura ‘schwarze Wolke; Traurigkeit’, s. s.-kr. hȕmoriti ‘verdunkeln’ šalia r. smuryj ‘dunkel’, kaš. smura, smyra ‘Nebel, Wolke; große Menge, viel’, č. tarm. smura, pošmourný, s.-kr. nàsmuriti se ‘sich verfinstern’, s.-kr. tarm. sumoran ‘finster (vom Menschen)’, ‘zusammendrücken, pressen’, taip pat su kentuminiu k lie. kamúoti, kamuolỹs.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas