Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
katãryti
Reikšmė:
pliekti, mušti
Straipsnelis:
žr. kalatyti
Šaltinis:
Gołąb 1972, 60–61
Antraštė:
katãryti
Reikšmė:
mušti, daužyti
Straipsnelis:
žr. katalyti
Šaltinis:
Трубачев 1968 (1971)b
Antraštė:
katãryti
Reikšmė:
schlagen, prügeln, hauen
Straipsnelis:
Ide. heteroklitikų kontinuantai baltų kalbose, turintys šaknies balsių kaitos o laipsnį, o kitose ide. kalbose, taip pat iš dalies ir slavų – e laipsnį: 1. lie. katãlyti, katãryti ‘schlagen, prügeln, hauen’, kuriam kaip pradinę formą S. Karaliūnas visiškai teisingai nurodo ide. heteroklitinį kamieną su *-r, remdamasis s. sl. котора ‘Streit, Zwist’, s. r. ir r. bažn. sl. котора, taip pat котера ‘Zank, Streit’, plg. dar которaтися, котерaтися ‘sich streiten, zanken’ ir v. v. ž. hader ‘Hader, Zank, Streit’. r kamieno refleksus liudija tik baltų, slavų ir germanų kalbos, be to, baltų ir slavų kalbose iš dalies kartojasi ir formų su -or bei -er kaita, plg. dar lie. vãsarà ir s. lie. vasera, lie. vė́daras ir vėderas, lie. ãšara ir ašera. Su *kotor-, *koter- nėra žinoma nė vienos formos, kurioje šaknis liudytų e laipsnį. […]
Šaltinis:
Eckert 1969, 8
Antraštė:
katãryti
Straipsnelis:
žr. katalyti
Šaltinis:
Urbutis 1972e, 213
Antraštė:
katãryti
Reikšmė:
hit
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad kai kurie slavų kalbų žodžiai su ide. palatalinių priebalsių kentuminiu atspindžiu yra keltų skoliniai.] Sl. katŭ ʻhangmanʼ, le. kat, č. kat ʻexecutionerʼ, galų catu ʻstruggle, fightʼ, bretonų kad, kadour ʻfighterʼ, air. cadrán ʻhardness, stubbornness, obstinacyʼ, lie. katãryti ʻhitʼ, tačiau s. i. śatruṣ ʻenemyʼ.
Šaltinis:
Gvozdanović 2009, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas