Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
katãlyti
Reikšmė:
pliekti, mušti
Straipsnelis:
žr. kalatyti
Šaltinis:
Gołąb 1972, 60–61
Antraštė:
katãlyti
Reikšmė:
mušti, perti
Straipsnelis:
S. Karaliūnas (Balt 1967, III (2)), analizuodamas lie. katãlyti / katãryti ‘mušti, daužyti’, kaip ir Spechtas bei Fasmeris, pripažįsta etimologinį minėtų lie. leksemų ryšį su s. sl. КОТОРА ‘μάχη’ bei giminiškomis sl. formomis. Tačiau įžvelgti čia senąją ide. heteroklizę (r : l) nėra pagrindo, nes neaišku, ar žodis yra pakankamai archajiškas.
Šaltinis:
Трубачев 1968 (1971)b, 266
Antraštė:
katãlyti
Reikšmė:
schlagen, prügeln, hauen
Straipsnelis:
žr. kataryti
Šaltinis:
Eckert 1969, 8
Antraštė:
katãlyti
Straipsnelis:
Reikia pritarti ir kitai O. Trubačiovo pastabai, kad nėra pakankamo pamato sykiu su S. Karaliūnu ieškoti senosios heteroklizės pėdsakų lietuvių kalbos veiksmažodžiuose katãlyti ir katãryti.
Šaltinis:
Urbutis 1972e, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas