Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krei̇̃vas
Straipsnelis:
žr. kairys
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 249
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
Autorius praslavų leksikoje išskirdamas sinonimų poras, nurodo baltiškus ir itališkus ingredientus, atsiradusius dėl geografinių kontaktų [8–9]. Prasl. krivъ (bulg. крив ‘kreivas’, s.-kr. кри̑в ‘kreivas’, slov. krȋv ‘kreivas’, s. r. кривъ ‘t. p.’, č. křivý ‘t. p.’, slovk. krivý ‘t. p.’, le. krzywy ‘t. p.’, luž. a. kžiwy ‘t. p.’, luž. ž. ksiwy ‘t. p.’) reguliariai siejasi su lie. kreĩvas, la. krievs ‘t. p.’. Reikšme ‘kairysis’ užfiksuota lie. kairė̃, la. keĩre ‘t. p.’, kreĩlis, krèiss ‘kairysis’, tačiau jų daryba ir fonetika ne visai aiški. Neabejojama, kad reikšmės ‘kreivas’ ir ‘kairysis’ egzistuoja greta. Tiktai s.-kr. кри̑в išlaikė abi reikšmes, ir, galima manyti, kad kitais atvejais viena jų buvo išstumta prasl. lěvъ ‘kairysis’, kuris baltų kalbose atitikmenų neturi.
Šaltinis:
Мартынов 1978, 26
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, jie rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. kreĩvas = serb. krȋv).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
[Straipsnis apie ide. cervidae pavadinimus.] Tik *kroino-, numanomas ide. žodis išvestas, iš germanų hreinn/hrān, gali pretenduoti į ide. žodį šiauriniam elniui pavadinti, bet, šiaip ar taip, be išorinio perėmimo turi likti spekuliatyvus [...]. Tradicinis šio žodžio ryšys (pakartotas Pokorny IEW, 575 ir kt.) su gr. krīős ‘avinas’, o dar bendriau – su šaknimi *k̑er- ‘ragas etc.’ nėra labai tikras. […] Frisk (GEW 1970, 21–22) vietoj ryšio su s. bažn. sl. krivъ ‘skoliós’ graikų žodžiui krīós siūlo lie. kreĩvas. Polomé mano, kad proto-germ. *hraina- buvo paskolintas iš kokios nors šiaurės substratinės kalbos. Ši hipotezė taip pat yra įmanoma, bet spekuliatyvi.
Šaltinis:
Adams 1985d, 271
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
žr. krieti
Šaltinis:
Karaliūnas 1990a, 127
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
Gr. κυρτός ‘išgaubtas, kreivas, iškilas, kuprotas’ […]. Senas būdvardis su nulinį vokalizmo atspalvį turinčiu u, kurį randame lo. curuus, plg. air. cor ‘ratas’. Pagaliau priklauso šakniai su aiškiu išplėtimu, kuris yra gr. κορώνη, lie. kreĩvas, s. sl. krivŭ ‘sulenktas’ ir t. t. Žr. Pokorny IEW, 935t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 604
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
Gr. κρῑός m. ‘avinas’. Apskritai atstatoma *κρῑ-ϝος (su kokiu šaknies vokalizmu? *kr-iə-?), kur jį stengiamasi atrasti šaknyje κερας. Šitaip žodis verčia galvoti atpie kitų raguotų gyvulių pavadinimus: hrān (ide. *kroino- ‘šiaurės elnias’). Iš kitų kalbų gretinama su baltų ir slavų žodžiais reiškiančiais ‘nulenktas’, lie. kreĩvas, s. sl. krivŭ ‘σκολιός’, tačiau gretinimas nėra aiškus, plg. lo. curuos, gr. κορωνός? Nepaisant Pokorny IEW, 589 κριός reikšme ‘žirnis’ su lo. ciur neturi nieko bendra, plg. šio straipsnio pradžią.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 585
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
Pr. greiwakaulin ‘šonkaulis’ susideda iš greiwa- ir kaul-, žr. caulan, ir iš tiesų reiškia ‘kreivą kaulą’. Tik sunku nustatyti, ar yra patikima forma greiwa-, ar reikia priimti konjunktūrą *kreiwa-. Pagal pastarąją prielaidą tikslus atitikmuo būtų lie. kreĩvas ir sl. *krivъ: r. кривóй, br. крывóі; bulg. крив, s.-kr. кри̑в ‘kairysis’; č. křivý, luž. a. křiwy, le. krzywy ir kt., taip pat la. krìevs (Elger, Dictionarium, 643: krevs) ‘kreivas’, ‘išlenktas’, o antrinis – skolinys iš sen. rusų kalbos, reiškiantis rusų, – krìevs (plg. кривичи), žr. ME II, 284–285. Be to, baltų kalbose yra šios šaknies pavyzdžių su įvairiais plėsukais. Plg. lie. kraĩvas, kraivai, kraivybė ir t. t. (LKŽ VI, 405), ryt. lie. kraivas, apýkraivis ir kt., taip pat krìvas, krìvis, krìvė (LKŽ VI, 657–662). Su kitais plėtikliais plg. la. krèiss ‘kairysis’, krails ‘išlenktas’, kreĩlis ‘kairiarankis’, kraitât ‘svirduliuoti’, galbūt lie. kaĩras, -ùs, kaĩrias, kairỹs (iš *krair-, turinčio kairiojo ir pan. reikšmę. Paralelės už baltų ir slavų kalbų yra abejotinos. Dar siejama su lie. kriáuklas. Šis tipas plačiai paplitęs, plg. lie. kreivaãkis, kreivabar̃zdis ir kt., la. grèizacis ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 296–299
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
[Aptariama lie. k. būdvardžių su priesaga *-u̯o- raida]. Lie. kreĩvas, s. la. krevs ~ krievs, sl. *krivъ. Jis padarytas iš veiksmažodžio *(s)krei- ‘sukti, lenkti’, plg. lie. kreĩ-p-ti, krai-p-ýti, s-kríe-ti; taip pat lie. krei-sà ‘yda, trūkumas, la. krèi-ss ‘kairysis’, pr. cray-s ‘šienas’, cray-si ‘šiaudas’. Turint omenyje, kad *(s)krei- gali būti kilęs iš senesnio *(s)ker- ‘sukti, lenkti’, su lie. kreĩvas galima sieti ir lo. curvus (< *kr̥-u̯o-) ‘kreivas’, taip pat plg. dar su gr. κυρτóς.
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 36–37
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
Kai kurioms giminiškų žodžių poroms būdinga priesagų kaita: plg. la. krails ‘sulenktas’ < *krai̯la-s, kreĩlis ‘kairiarankis’ < *kréi‘līs: lie. kreĩvas (rytų lie. kraĩvas, kraywakis ‘kreivaakis’ SPr 158v), ru. kriv, krivá, krívo, krivój < *‘kreĩ-u̯a-s.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 90
Antraštė:
kreĩvas
Straipsnelis:
Giminiškos veiksmažodžių šaknys *(s)ker- ir *(s)krei- (plg. Ambrazas 2008, 36t. ir lit.) siūlytų, kad greta kreĩvas baltų kalbose buvęs ir sinonimiškas būdvardis *karvas / *kervas (plg. Mažiulis 1996, 310), panašus į lo. curvus ‘kreivas’. Jis veikiausiai nesusijęs su kárvės prototipu (plg. Toporov, 1984, 352t.). Dėl šaknies plg. ker̃šas.
Šaltinis:
Ambrazas 2010b, 108

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas