Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kurpė
Straipsnelis:
žr. kurmis
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 184
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
Šiaurės slavų kalbose baltizmas курны ‘vyžos (лапты)’ žinomas Pskovo ir Kalinino (Tverės) šnektose [Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, II, 223], taip pat Lenkijos teritorijoje (kurpy) – iš buvusio prūsų arealo apylinkių (Kašubai, Varmė, Mozūrai) [138] iki pietinių šnektų: Kelcai, Liublinas, Chelmas [Zdancewicz, Z polskich studiów sławistycznych, 1963, II, 293]. Dėl žodžio курпы ‘ypatingos rūšies bateliai’ egzistavimo baltarusių kalboje teisingai abejojama [Urbutis, Balt 1969, V (1), 63]. Forma курпы nevartojama ir Polesėje. Aptariamoji leksema būdinga rytų ir vakarų baltų kalboms (lie. kùrpė, la. kur̃pe, pr. kurpe ‘batas, [vok.] Schuh’), jos refleksai atsispindi atskiruose šiaurės slavų kalbų dviejuose arealuose. Pasitvirtino nuomonė, kad le. kurp, kurpiel kilo iš prūsų kalbos [Fraenkel LEW, 318; Zdancewicz, Z polskich studiów sławistycznych, 1963, II, 296]. Šalia svarbu pažymėti, kad leksema kurp(y) lenkų kalbos istoriniuose šaltiniuose fiksuojama nuo XV a. I pusės.
Šaltinis:
Непокупный 1976, 137–138
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
Gr. κρηπίς, -ῖδος f. ‘sandalai’. Kaip ir kituose su apsirengimu susijusiuose žodžiuose: κνημῑ́ς ‘apavas’, χειρίς ‘pirštinė’, mėginama nustatyti [senąją] daiktavardžio derivaciją, bet tai taip pat nepavyksta. Senas sugretinimas su lie. avalynės pavadinimu kùrpė buvo atmestas E. Fraenkelio LEW, kurį nurodė ir kuriam pritarė Friskas GEW. Tikėtina, kad tai skolinys, bet be aiškaus įrodymo.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 582
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
Panašūs pavadinimai daiktų, pagamintų iš augalinės ar gyvulinės žaliavos, pvz., alb. kurpën, kurper, kulpër ‘laukinis vijoklinis augalas (Clematis)’, rum. curpen, curpăn ‘t. p.’, lie. kùrpė, la. kur̃pe, pr. kurpe, curpis, curpelis, le. kurp, kurpiel, s.-kr. kр̏плье (apie seną avalynę), кр̏па ‘skuduras’.
Šaltinis:
Топоров 1984, 17
Antraštė:
kùrpė
Reikšmė:
batas
Straipsnelis:
Pr. kurpe ‘avalynės rūšis’, ‘batas’ artimiausiai siejasi su lie. kùrpė (kùrpis) ‘batas’, ‘avalynė su mediniu padu ir odiniu viršumi’, ‘medinis padas’, ‘avalynė, nunerta iš siūlų’, ‘šlepetės’ ir kt. Čia priklauso ir tokie vediniai: kur̃pius, kùrpininkas, kurpali(u)s, kurpinỹs, kurpiū́nas, kurpė́tas. Tikslus atitikmuo ir latvių kur̃pe (kur̂pe) ‘batas’, ‘batelis’ ir kt. [327] (ME II, 325; EH 679; Ērģemes izloksnes vārdnīca II, 152), taip pat kur̃pniẽks, kur̃pnîca ir kt. Su jais susiję ir atitinkami lietuvių veiksmažodžiai: kur̃pti ‘blogai, neįgudusiai siūti, megzti arba apskritai ką nors daryti’, kur̃pėti, kurpýti, kurpóti, kurpiáuti, kurpinė́ti, kurpstýti ir pan. ; la. kurpēt ‘džiūti’, ‘vysti’ (EH 679); latgalių kūrpe (kurpe), kūrpeite. Atstatoma bl. *kurpē.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 326–327
Antraštė:
kùrpė
Reikšmė:
batas
Straipsnelis:
Briuknerio (A. Brückner, Litu-slavische Studien, I) nuomone, la. kur̃pe (comm.), lie. kùrpė ‘batas’ yra skoliniai iš le. kurpie, r. курпы. Mikola (BB, XXI, 121) gana įtikinamai įrodo, jog skolinimosi kryptis buvusi priešinga.
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 109
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Ю. Лаучюте, Словарь балтизмов в славянских языков, 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] kurp (p. 16) ‘vyžos’ : lie. kùrpė ‘paprastas apavas’. Bažn. sl. krъpa ‘vyžos’; Fraenkel LEW, 318.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 351
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
[Pr.] kurpe E 500 ‘batas, kurpaitė’ [ir kt.] : lie. kùrpė, č. krpec ‘vyžos’, le. trm. kiérpce ‘tam tikri batai’, lo. carpisculum ‘tokia batų rūšis’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 425.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 246
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
Gr. καρβάτινος ‘odinis’ […]. Čia matyti būdvardžių, padarytų iš medžiagą reiškiančių žodžių, priesaga -ινος, kaip ir δερμάτινος ir t. t. Kaip ir visi šios grupės žodžiai, taip ir šis aiškios etimologijos neturi. Gretinama su žodžiais, baltų-slavų, germanų ir keltų kalbose reiškiančiais avalynę, bet jie yra gana skirtingi: lie. kùrpė, č. krpě, s. isl. hriflingr, s. ang. hrifeling, s. air. cairem ‘batsiuvys’. Dėl lo. carpisculum žr. Ernout-Meillet³ s. u.; lo. carpatinus yra paskolintas iš graikų. Bet graikų žodis galbūt pats neturi ide. paaiškinimo ir gali būti skolinys.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 497
Antraštė:
kurpė
Straipsnelis:
Lie. kurpė, giminiškas gr. κρηπίς (> lo. crepida) ‘kurpė’, la. kurpe, kurie toliau etimologiškai siejami su s. air. cairem, Velso crydd, bret. kere ‘batsiuvys’, s.-kr. krplje ‘sniegbatis’, visi jie galbūt < *kerep, šalia *(s)ker- ‘pjauti’. Kitose kalbose šios reikšmės žodžiai dažniausiai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘autis’, ‘dėvėti’, ‘dengti’, ‘oda’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 428–429
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
Protosl. *kъrpa, *kъrpъ, *kъrpьcь ‘kind of footwear = toks apavas’ ir [147] lie. kùrpė, la. kur̃pe, pr. kurpe laikytini darybine bl.-sl. (Karpatų) paralele. Plg. ĖSSJ (XIII, 240, 237–238) s. v. *kъrpati < ide. *kr̥p-, resp. *kr̥əp-/*kr̥p- < *(s)ker-/*(s)kr- ‘to cut = kirpti, pjauti, kirsti’, išplėstą elementu -p-.
Šaltinis:
Osipova 1992, 146–147
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
žr. krėslas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966d, 111
Antraštė:
kùrpė
Reikšmė:
batas, batukas; medpadis; iš siūlų numegztas apavas, šlepetė
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. ку́рпы buvimas baltarusių kalboje tebėra kiek abejotinas: tarp retų lituanizmų jį pateikia Karskis Б 130; jį dar savo rankraštiniame baltarusių kalbos žodyne duoda J. Cichinskis („(le.) kurpie, (r.) бахилы“). Geriau žinomas r. trm. ку́рпы (курпи́ны) ‘virvelinės, kanapinės vyžos’ Dalis ТС II 223, (plg. (kurpe ‘a shoe’, kurpi ‘Schoe’ iš užsieniečių rankraštinių žodynėlių), paprastai laikomas lituanizmu (baltizmu). Plg. lie. kùrpė ‘batas, batukas; medpadis; iš siūlų numegztas apavas, šlepetė’ (ir la. kur̃pe ‘batas’, pr. kurpe, (-i) ‘t. p.’); žr. Fasmeris ЭСРЯ II 428. Kiek daugiau abejotina le. trm. kurp, kurṕ, (dgs.) kurpie (ir pan., dėl geografijos ir variantų žr. Zdancevičius ZPSS 293, 306) ‘karnų ar odos vyžos; (prasti) pusbačiai; kurpiai (etnonimas) ’ kilmė, žr. Slavskis SEJP II 86 t. Ne visai aiškus ir rytpr. Kurp, (dgs.) Kurpȋen ‘vyžos’ Frišbyras PW I 449 šaltinis (iš prūsų, lietuvių ar lenkų kalbos?). Iš baltų šį žodį yra gavusios suomių kalbos (suom. kurpponen ‘neišdirbtos odos avalynė’, lyb. kurp).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 63–64
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
žr. kurpius
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 324
Antraštė:
kùrpė
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis: ide. sonantų vokalizacija su u.] Sl. trm. kŭrplja ‘shoe’, slvn. kŕplje ‘snowshoes’, pr. kurpe ‘shoe’, la. kur̃pe, lie. kùrpė. Ide. *kerh₁p-, plg. gr. krēpis ‘high boot’, lo. carpisculum ‘shoe’.
Šaltinis:
Andersen 2003, 59–62
Antraštė:
kùrpė
Reikšmė:
shoe
Straipsnelis:
[Aptariama ide. skiemeninių sonantų raida baltų ir slavų kalbose. Abejojama R. Matasovićiaus (2004 ir 2005, 150) pateiktais skiemeninių sonantų fonetinio atspindžio *uR pavyzdžiais.] Lie. kùrpė ‘shoe’ ir gr. krēpís siejimas galimas, bet nepagrįstas (jį taip pat atmeta Fraenkel LEW 318, Frisk GEW 17).
Šaltinis:
Kortlandt 2007, 8
Antraštė:
kurpė
Straipsnelis:
žr. šuo
Šaltinis:
Kazlauskas 1972, 85–86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas