Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
maĩšas
Reikšmė:
grosser Sack
Straipsnelis:
II moasis E. 516 ‘dumplės’ : lie. maĩšas, la. màiss, serbų ми̏jех ‘dumplės’, skr. mēṣ̌a-ḥ ‘avinas, kailis’ ir kt. žr. Walde Pokorny II, 303.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 262
Antraštė:
maišas
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje perėjimas s > š (maišas, vetušas ir t. t. = r. mex, [36] vetxij) susijęs su * > š konvergencija (šlovė ~ r. slovo) ir skiriasi nuo prūsų ir latvių kalbų (lie. širšuo, la. sir̂senis, pr. sirsilis, s. r. sьršen’).
Šaltinis:
Žuravlëv 1986, 36–37
Antraštė:
máišas
Straipsnelis:
S. isl. meiss ‘pintinė’ kilusi iš ide. *moiso-s, *maiso-s ‘avis, avies kailis, iš jo padaryti kailiai, maišai, rankinės’ (Pokorny IEW, 747); s. i. meṣá- ‘avinas, avis’, s. sl. měchъ ‘kailis’, la. máiss, máiks ‘maišas’, lie. máišas; norv. (trm.) meis ‘pintinė’, vok. (trm.) Meisen ‘pintinė, nešama ant nugaros’.
Šaltinis:
Макаев 1969, 8
Antraštė:
maĩšas
Straipsnelis:
Gana plačiai paplitęs ir senas kalvio dumtuvių pavadinimas – prasl. *měxъ : s. sl. МѢХЪ, bulg. мях ‘burdiukas; kalio dumtuvės’, s.-kr. ме̑х ‘t. p.’, č. měch ‘pūstuvė, kalvio dumtuvės’, trm. ‘maišas’, luž. a. měch ‘maišas; (kalvio) dumtuvės’, luž. ž. měch ‘maišas’, le. miech ‘(kalvio) dumtuvės’, s. r. мѣxъ ‘dumtuvės, kailis’, ‘burdiukas’, ‘maišas’, ‘kalvio dumtuvės’ ir kt. Šio žodžio giminiškos formos rodo reikšmių ‘kalis, ode (avies ar apskritai gyvulio)’ pirmumą, plg. s. i. mēṣā- ‘avinas, kailis’, av. maēša ‘avis’, n. persų mēš, toliau – lie. maĩšas, la. màiss ‘maišas’, s. isl. meiss ‘pintinė’. Reikšmė ‘kalvio dumtuvės’ yra [377] antrinė, išsivysčiusi vėliau. Visos šios giminiškos formos jungiasi į ide. *moi̯s-, *moi̯sk̑-. Reikšmė ‘kalvio dumtuvės’ yra būdinga tik slavams. [Nurodoma, kad nėra aiškus baltų ir slavų formų santykis (neatmetama baltiškų žodžių pasiskolinimo iš slavų galimybė senais laikais).]
Šaltinis:
Трубачев 1966, 377–378
Antraštė:
maĩšas
Straipsnelis:
Negalima, žinoma, praeiti pro šalį tokių baltų-slavų terminologijos leksinių kalvininkystės izoglosų kaip […] s. r. мѣхъ = lie. maĩšas [išnaša: Nuomonės apie „visų baltų žodžių pasiskolinimą iš slavų kalbos’ (kalbama apie kalvio dumples) – Trubačiov 1966, 337 – priimti neįmanoma].
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 23
Antraštė:
maĩšas
Straipsnelis:
Lie. maĩšas ‘Sack’, la. màiss ‘Sack’, pr. moasis ‘Blasebalg’ : s. sl. měchъ ‘Schlauch’, s. i. meṣáḥ ‘Widder, Schafbock’, av. maeša-.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 115
Antraštė:
maĩšas
Reikšmė:
wór
Straipsnelis:
žr. ieškoti
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 345
Antraštė:
maĩšas
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito a kamieno oksitonai.] S. i. meṣá - < ide. *mois-o-. Lie. maĩšas (a. p. 4) liudija tokį pat kirčiavimą, (žr. Illič-Svityč), o germanų *méisaz, jei susijęs, rodo baritonezę.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas