Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
manyti
Straipsnelis:
Lie. manyti, s. sl. mĭněti, s.-kr. mniti, č. míniti, s. air. do-moiniur, go., s. ang. munan (go. ga-munan, s. ang. ge-munan ‘atsiminti’), visi yra ide. *men-, matomos s. i. man- ‘galvoti, manyti (think)’ ir t. t., vediniai.
Šaltinis:
Buck 1949, 1204
Antraštė:
manýti
Straipsnelis:
žr. manta
Šaltinis:
Топоров 1963d, 256
Antraštė:
manýti
Straipsnelis:
žr. manta
Šaltinis:
Skardžius 1960, 148–150
Antraštė:
manýti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. прамануць ‘su(si)galvoti, prasimanyti’ < lie. pra(si)manýti Stankevičius К V 177.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 68
Antraštė:
manýti
Straipsnelis:
žr. monas
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 34–35
Antraštė:
manýti
Straipsnelis:
Toporovas (1963) kildina sl. *myslĭ / *myslŭ iš *monslĭ / *monslŭ- (plg. lie. mąslùs), kas leidžia jį sieti su sl. *mǫdrŭ < ide. *mon-; plg. taip pat sl. *mĭněti < ide. *mn-. Yra nemažai ide. atitikmenų: s. i. man, lie. manýti, lo. mens; go munan.
Šaltinis:
Orr 2000b, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas