Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mãras
Straipsnelis:
žr. galinti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 146–147
Antraštė:
mãras
Straipsnelis:
žr. mirti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 77
Antraštė:
mãras
Reikšmė:
mirtingumas, mirimas
Straipsnelis:
Lie. mãras (žemaičių šnektos) / mara (Daukantas) ‘mirtingumas, mirimas’ priklauso ide. leksikos sluoksniui. Remiantis vyriškosios giminės kamieno atitikmenimis slavų ir s. i. kalbose (s. sl. morъ ‘maras, mirtis’, s.-kr. môr ‘mirimas’ etc.; s. i. mara-m ‘mirtis’, plg. māra- m. ‘t. p.’; Vasmer II 651; Trautmann 186; Fraenkel 409), paveldėta forma laikytina lie. mãras (ide. *mŏrŏs). Lie. mara – turbūt S. Daukanto naujadaras (pagal paplitusį galūnės –a abstraktų modelį.)
Šaltinis:
Stundžia 1994, 15
Antraštė:
mãras
Reikšmė:
tokia liga; epidemija; mirtis
Straipsnelis:
žr. marus
Šaltinis:
Vanags 1994, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas