Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
máudyti
Straipsnelis:
Gr. μῠδάω ‘būti drėgnam’ kartais ‘pūti, gesti’; μῡδαλέος ‘šlapias’. […] Μυδαλέος sudaro porą su praes. μυδαίνω ‘sudrėkinti’ pagal seną schemą, plg. su artima reikšme ἀζαλέος, ἀζαίνω, αὐαλέος, αὐαίνω, ἰκμαλέοες, ἰκμαίνω ir žr. Benveniste, Origines, 45. Gr. žodžio μυδαλέος ilgas vertė įtraukti ilgą υ į μυδαίνω, plg. Schulze [...]. Taip pat ilgo ir trumpo υ kaita ypač ekspresyviame žodyje nėra be pavyzdžio. Μύδος, paliudytas aleksandriniuose eilėraščiuose, būti dirbtinas archaizmas: šiuo atveju μυδάω būtų iš daiktavardžio. Tačiau praes. su -άω taip pat galėtų būti deverbatyvas (išvestas iš kokio veiksmažodžio?). Šiuo atveju μύδος m. ‘skystis’ būtų atvirkščias vedinys. Gr. μαδάω ir μυδάω panašumas atsitiktinis. Iš šaknies *meu-, *mū̆-, plg. Pokorny IEW, 746 su [717] dantiniu sonoriniu, be graikų, padaryta s. i. mudira- m. ‘debesis’ ir čia prisimintinas múd- f. ‘džiaugsmas’, módate ‘būti džiaugsmingam’, tai priima Mayrhofer KEWA II, 269, gretindamas su vok. sauber ir t. t. su balsiu o lie. máudyti, air. muad ‘rūkas’, ol. mot ‘lietus’.
Šaltinis:
Chantraine DEG, III, 718–719
Antraštė:
máudyti
Straipsnelis:
Pr. aumūsnan ‘nuplovimas’, ‘nuprasuimas’ tiksliausių atitikmenų turi slavų kalbose, plg. r. у-мыть(ся), у-мывание, bulg. умѝвам, s.-kr. у̀мити, уми́вати ir kt. – *u-mytĭje : au-mūsna- < *au-mū-. Rytų baltų formos turi kitokį vokalizmą (nors yra išimčių, plg. la. mûdêt(iês), mūdât(iês) ir pan.); la. maudât, maũdinât ir kt.; lie. máudyti, nu-máudyti, nu-máudymas, la. nùo-maut, iz-maudâtiês ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ, A–D, 158–159
Antraštė:
máudyti
Straipsnelis:
pr. aumūsnan (acc.) ‘nuplovimą’ : s. sl. ОУМЫТИ ‘(nu)plauti’, la. mûdêties, mûdinât, maût ME II 570, le. máudyti, v. v. ž. mūten ‘mazgotis veidą’ ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 249 su liter.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 183
Antraštė:
máudyti
Straipsnelis:
žr. mauda
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 30–31
Antraštė:
máudyti
Straipsnelis:
žr. musti
Šaltinis:
Gliwa 2002a, 262–265
Antraštė:
máudyti
Straipsnelis:
žr. máuti
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011b, 210
Antraštė:
máudyti
Straipsnelis:
Greta protoide. *mH-i-u- ‘judėti’ minima šaknis *miHu- / *muH- ‘kratyti(s), drebėti, virpėti’ (< *mi̯uH-). Plg. ide. bendrašaknius *mi̯eu̯h₁- nepastovų judesį reiškiančius veiksmažodžius: toch. A mew-, B miw- ‘drebėti, virpėti’, sl. *myti ‘plauti’ (s. sl. myti, r. myt ̕, s.-kr. mȉti), lie. máudyti; la. maût ‘užtvindyti, panardinti, plaukti’; maudât ‘maudyti(s)’; bendrai judesį reiškiančius veiksmažodžius: lo. movēre ‘judėti; judinti’; trumpą, staigų judesį reiškiančius veiksmažodžius: het. vns. 1 asm. mu-uḫ-ḫi, 3 asm. ma-uš-zi ‘kristi’, lie. máuti, la. maût ‘nu(si)traukti, užmauti apynasrį/kamanas’. Šaknis *miHu- / *muH- susijusi su ide. *m(H)ei- ‘pakeisti, pasikeisti (vietomis)’.
Šaltinis:
Lubotsky 2011, 117–118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas