Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
miẽgas
Straipsnelis:
Priebalsio postgeminacija prūsų katekizmuose pastebima dar dviejose pozicijose: po kirčiuotų (a) diftongų ir (b) diftonginių junginių. Dėl (a) plg. [...] maiggun (lie. miẽgą)...
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 29
Antraštė:
miẽgas
Straipsnelis:
žr. migti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 255
Antraštė:
miẽgas
Straipsnelis:
žr. migis
Šaltinis:
Windekens 1960b, 73–75
Antraštė:
miẽgas
Straipsnelis:
Lie. miẽgas, la. mi̇̀egs, pr. maiggun acc. sg. yra motyvuoti veiksmažodžiais: s. lie. miegti ‘miega’, dabar miẽga, miegóti, pr. meicte ‘miegoti’. Reikšmė ‘miegoti’ išsirutuliojo iš reikšmės ‘būti užsimerkusiam’. Tai matyti palyginus lie. mi̇̀gti, mi̇̀nga ir sl. promizati očima ‘mirksėti’, proměžiti oči ‘užmerkti akis’ (plg. le. mźeć, mgnienie).
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 218
Antraštė:
miegas
Straipsnelis:
žr. miegoti
Šaltinis:
Buck 1949, 269
Antraštė:
miẽgas
Straipsnelis:
žr. migti
Šaltinis:
Young 2008a, 211–213
Antraštė:
miẽgas
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito a kamieno oksitonai.] S. i. meghá - < ide. *H₃meigʰ-o-. Lie. miẽgas (a. p. 4) patvirtina oksitonezę. Jei lie. už-mìgti nėra antrinės kilmės, meghá- buvęs deverbatyvas.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas