Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
móša
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma visiškai atitinkančias giminiškų kalbų pavyzdžius] ir, antra, naujus elementus [t. y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus ir slaviškus bei germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų k. raidoje.] Latviai seną ide. ‘sesers’ pavadinimą pakeitė nauju žodžiu mãsa ‘sesuo’, kuris, panašiai kaip giminiškas lie. móša ‘vyro sesuo’ ir pr. moazo ‘Mume’, yra vediniai iš vartojamos šauksmininko „hipokaristinės šaknies“ *mā (sutrumpinta iš *mātē(r)). Plg. lie. trm. mā́/ ‘mama!’ iš mátė, žmán ‘žman!’ iš žmonà, toliau gr. μᾶ (> μαῖα), n. gr. νύγω < θυγάτηρ.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 229
Antraštė:
móša
Straipsnelis:
Kas liečia dviejų ženklų [oa ir o] vartojimą Elbingo žodynėlyje, tai lingvistai nepastebėjo reguliarumo. Vis dėlto tam tikrą reguliarumą galima pastebėti: dėl oa (kuris vartojamas tik žodžio viduryje ir, atrodo, kai kirčiuotas) galima išskirti tris atvejus. Jis gali reikšti: 1) garsą, kuris atitinka lie. o = lie. pr. moazo ‘Mumme’ E 178 = lie. móša, la. mãsa ‘sesuo’.
Šaltinis:
Mažiulis 1965, 54
Antraštė:
móša
Reikšmė:
vyro sesuo
Straipsnelis:
moazo (su z = s) E. 178 ‘Muhme’: lie. móša, la. mãsa, apie tai Becenbergeris AM XV 282 tt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 262
Antraštė:
móša
Reikšmė:
husband ̕s sister, sister-in-law
Straipsnelis:
Nepokupnyj, aiškindamas pr. mosuco ‘weasel’ (Baltistica 2002, 35–43), laiko jį mažybine pr. moazo ‘mother ̕s sister’ forma. Jis atmeta tradicinį jo aiškinimą, remiantis reikšme ‘a small animal’ (plg. pr. massais ‘little, few, weniger’, lie. mažas ‘small, little’, la. mažs ‘t. p.’, žr. Berneker (1896, 308), Trautmann (1910, 376), Endzelin (1943, 212), Mažiulis (1981, 288), Euler (1985, 93). Dažnai šiuo terminu apibūdinama jauna arba išskirtinė moteris (‘young or distinguished woman’), pvz., bl. *māšā: lie. móša ‘husband ̕s sister, sister-in-law’, la. mãsa ‘sister’ (Fraenkel 1962, 464; Buivydienė 1987, 22; Smoczyński 2001, 126). Juose esanti pirminė šaknis *mā ‘mother’ (Karulis 1992, 570), geriausiai išlikusi s. lie. mótė, lie. mótina, la. mãte ‘mother’. Kita vertus, bl. formos galėjo būti kilusios iš ide. šaknies *mag̑həxs- ‘woman, lady’, kurią turi s. i. máhiṣī- ‘woman of high rank’, pali mahesī- ‘chief wife’ ir pan. (Turner 1966, 573, nr. 9962, 9972). Dar plg. paštų māšō ‘maternal aunt’. Tuomet bl. formų raida būtų: *mág̑həxs-ā- > bl.-sl. *mážhx-sā- > *māžsā > Bl. *māšā. Ji įtikina tiek fonologiniu, tiek semantiniu požiūriu. Akivaizdu, kad Bl. *māšā ‘sister-in-law, relative woman’ ir bl. *mātē ‘mother’ jungia antrinis ryšys.
Šaltinis:
Witczak 2004a, 131–132, 136
Antraštė:
móša
Reikšmė:
svainė, vyro sesuo
Straipsnelis:
žr. žmona
Šaltinis:
Bērtulis 1972, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas