Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nar̃sas
Reikšmė:
Tapferkeit
Straipsnelis:
*narsā, -sas, plg. lie. narsà (4), nar̃sas (4) ‘Tapferkeit’, narsùs : nértėti ‘toben’. Ide. šaknis nežinoma: *nerht- : *nórt-so-?
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183
Antraštė:
narsas
Reikšmė:
pyktis
Straipsnelis:
žr. nartint
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 400
Antraštė:
nar̃šas
Reikšmė:
ikrai
Straipsnelis:
Vienoje ar keliose slavų kalbose užfiksuotas žodis, jei jis turi ekvivalentų vienoje ar keliose ide. (ne slavų) kalbose, gali būti priskirtas sl. prokalbei. Rusų норос ‘žuvų ikrai, varlių kurkulai’, kurį atitinka lie. nar̃šas ‘ikrai’, pagrindu rekonstruojama prasl. *norsъ („Słownik prasłowiański“. Zeszyt próbny. Kraków, 1961).
Šaltinis:
Петлева 1966 (1968), 364

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas