Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rai̇̃stas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. k-os baltizmus (žr.: Лаучюте Ю. Словарь балт. в сл. яз. Л., 1982), kurie fiksuojami jau sen. le. k-je:] rojst, rojsto (p. 33) ‘klampi vieta’: 1535. (K. Jablonskis. Lietuviški žodž. sen. Liet. raštinių k-je. K., 1941) – lie. rai̇̃stas.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
rai̇̃stas
Straipsnelis:
[Verti dėmesio kai kurie paskutinieji E. Frenkelio straipsniai:] Autorius, išeities tašku pasirinkęs hipotezę, kad lie. rai̇̃stas, rei̇̃stas ‘pelkė’ bei lie. raibas, raimas, rainas, rai̇̃bti, rei̇̃bti yra tos pačios šaknies žodžiai, siūlo semantines paraleles tarp: lie. balà, sl. блато – lie. báltas; lie. pélkė, la. pelce, pr. pelky – lie. pi̇̀lkas. Šios paralelės išsklaido abejones dėl lie. raistas lyginimo su tos pačios šaknies tamsių pilkų spalvų pavadinimais.
Šaltinis:
Топоров 1963d, 251
Antraštė:
rai̇̃stas
Straipsnelis:
[Noriu patikslinti kai kuriuos K. Tekelskio (Tekielski K. Lituanizmy leksykalne ... Acta BS XIII 1980, 67–72) aiškinimus:] 26. rojst ‘klampi vieta’ yra skolinys iš lie. rai̇̃stas, o ne iš rei̇̃stas.
Šaltinis:
Smoczyński 1987a, 61
Antraštė:
rai̇̃stas
Straipsnelis:
Per anksti džiaugtis, kad jau turime patikimą lie. rai̇̃stas etimologiją (p. 111): E. Frenkelio siejimas su ráibas, ráinas (ir pan.) palieka nepaaiškintą pavadinimo formą. [recenzuojamas Невская'os veikalas apie baltų geogr. terminologiją]
Šaltinis:
Urbutis 1979b, 73
Antraštė:
raĩstas
Straipsnelis:
žr. risčia
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 122
Antraštė:
raĩštas
Straipsnelis:
žr. raištyti
Šaltinis:
Kazlauskas 1968c, 146
Antraštė:
raĩstas
Straipsnelis:
[Aptariami Lietuvos lenkų tarmės lituanizmai]. Le. trm. rojst ‘mokradło’ yra skolinys iš lie. raĩstas.
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 86
Antraštė:
raĩstas
Straipsnelis:
Slavų kalbose užfiksuota nemažai su vandeniu susijusių baltizmų: br. ро́йст(а), var. ро́йства, райставíна ‘pelkė, pelkėta vietovė’, le. dial. (šiaur. ryt. ir Lietuvoje) rojst(o), rojsta ‘pelkėta vieta, raistas’; r. ройст (tarmės Lietuvoje) ‘krūmais apaugusi pelkėta vietovė’ ← bl., plg. lie. raĩstas (Лаучюте 1982, 33 ir kt.).
Šaltinis:
Laučiūtė 2006, 456

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas