Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vei̇̃sti
Straipsnelis:
žr. kiltis
Šaltinis:
Havlová 1966, 80–86
Antraštė:
veĩsti
Reikšmė:
fortpflanzen
Straipsnelis:
žr. vaisius
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 335
Antraštė:
veisti
Straipsnelis:
S. sl. vьsь, lie. vi̇̀sas, la. viss, pr. wissa (nom. sg. fem.) etimologija dar nenustatyta. Šiaip ar taip šio žodžio ryšys su lie. vỹsta, vi̇̀so, vi̇̀sti ‘daugintis, veistis’ : veĩsia, veĩsti ‘durch Fortpflanzen sich vermehren machen’ yra galimas (II 178). Baltų-slavų žodis ‘visas’ gretinamas su s. i. viśva-s, av. vispō. Tačiau šis sugretinimas visai nežinomas. Galimas daiktas, kad šis pastarasis žodis yra susijęs su s. i. śa-śvant- (nom. sg. śaśvān) ‘kiekvienas, visas’ : śva-yati ‘pučiasi, didėja’ : śu-na-m ‘augimas, gerovė’. Ar indo-iranėnų žodis yra priešdėlio vi- vedinys? Veiksmažodis śvayati taip pat vartonamas su šiuo priešdėliu.
Šaltinis:
Otrębski 1950d, 281
Antraštė:
veĩsti
Straipsnelis:
Lie. veĩsti ‘durch Fortpflanzung vermehren’, pa-vaĩsti ‘schwanger werden, vaisùs ‘fruchtbar’, vìsti ‘sich fortpflanzen, vermehren’, la. veist, viest ‘verbreiten’, pr. wēisin ‘Frucht’. Etimologija neaiški, gretinama tai su s. isl. wīsir ‘Knospe, Keim’, s. ang. wīse ‘Sproβ’, tai su gr. ἴλη ‘Schar, Truppe’, tai su la. vīs ‘Kraft, Stärke’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 124
Antraštė:
veĩsti
Straipsnelis:
žr. viksva
Šaltinis:
Blažek 2001b 49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas