Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rišti
Straipsnelis:
žr. išrišti
Šaltinis:
Buck 1949, 1240
Antraštė:
rìsti
Straipsnelis:
S. air. veiksmažodinė šaknis reth- ‘bėgti’ Ped. II 597; stiprusis veiksmažodis rethid ‘jis bėga’. Adj. rethach ‘bėgantis’. Ta pati šaknis britų kalbose: valų rhedaf ‘bėgu’ (inf. rhedeg ir rhed f. ‘bėgimas’, v. bret. redont ‘jie bėga’, inf. redec ir red masc. ‘bėgimas’. Kalbama apie šaknį, reiškiančią ‘bėgti’, kuri davė daugelyje kalbų daiktavardį ‘vežimas’ (žr. roth) ir iš kurios taip pat padarytas lie. veiksmažodis ritù. S. i. ráthaḥ masc. ‘vežimas’ suponuoja ide. šaknies formą *reth- Pok. 866.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, r23
Antraštė:
rišti
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, žym. sąv. ‘rišti’, turi didelę įvairovę šaknų, jie dažnai gimin. žodžiams, reiškiantiems ‘mazgas’, ‘virvė’, ‘grandinė’ ir t. t. Tik germ. ir i.-ir. k. žodžiai turi bendrą šaknį < ide. bhendh-. Lie. rišti, la. rist, kartu ir lie. ryšys, raištis, galbūt gimin. gr. ῥοικός ‘lenktas’, s. ang. wrēon ‘apdengti, apsiausti’, wrīgian ‘sukti, vyti’ ir t. t., visi < ide. *wreik̑-, prailginto *wer- ‘sukti, lenkti’ varianto.
Šaltinis:
Buck 1949, 546
Antraštė:
rìšti
Straipsnelis:
Lie. rišti, riša, rišo galima sugretinti su lie. rìgzti, rỹzga, rìzga. Pastarojo šaknis yra skardusis šaknies *risk- arba *risk, esančios rìšti, variantas. S. sl. rěšiti, r. решить padaryti iš šaknies *rěch < *roisk- su diftongu oi, tapačiu lie. ai, matomu lie. pl. raizgaĩ. Lie. rišti ir sl. rěšiti buvo lyginami ne kartą; tai vienas ir tas pats žodis su dviem skirtingomis reikšmėmis.
Šaltinis:
Отрембский 1968, 140
Antraštė:
rìšti
Straipsnelis:
Pr. perrēist 5534 ‘surišti’: lie. rìšti, raišу́ti, la. rist I, ràisît, s. ang. wrīon ‘apvynioti, susupti’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 278.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 277
Antraštė:
rìšti
Straipsnelis:
Lie. rìšti ‘binden’, la. rist ‘binden’, pr. perrēist ‘verbinden’ : s. sl. rěšiti ‘beschlieβen’ atitinka lie. raišýti.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 116
Antraštė:
rìsti
Straipsnelis:
žr. atúodogiai
Šaltinis:
Witczak 2001, 43–47
Antraštė:
rìsti
Straipsnelis:
žr. ratas
Šaltinis:
Eckert 1995, 51
Antraštė:
rìšti
Straipsnelis:
žr. riešas
Šaltinis:
Blažek 2001b 36–37
Antraštė:
rìsti
Straipsnelis:
Dažnai gerai dokumentuotose ide. etimologijose būna praleidžiami slavų kalbų pavyzdžiai. Pvz., ide. **retH- ‘bėgti’ : **rotHo-/-ā ‘ratas’ → ‘vežimas’: s. i. rátha- etc. […]; lie. ritù : rìsti < *r̥t-, rãtas, pl. rãtai ‘Karren, Wagen’, dvirãtis ‘zweirädriger Wagen’, la. rats, pl. rati; bl. > suom. ratas ‘wheel’ (Pokorny; Mann; LIV). […] Slavų kalbose šaknį *retH- galima rasti išplėstą priešdėliais *ob- ir *sъ-: *ob-rętjǫ : *ob-rěsti, *sъ-rętjǫ : *sь-rěsti.
Šaltinis:
Blažek 2009, 46–47
Antraštė:
rìšti
Reikšmė:
to wrap
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *ī : *i kaita, kilusi iš ide. *ei : *i balsių kaitos eilės, įvykus reguliariam garsų pakitimui. Ji galėjo būti modelis kitiems tipams su kiekybiniu abliautu, tokiems kaip *ū : *u ir *ā : *a. *ī : *i kaita būdinga ‘instep’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami keturi pragerm. *wrīhō, *wrigeni ‘instep’ kamieno variantai: 1. *wrīhan-: s. vok. a. rī̆ho m. ‘hollow of the knee, instep’, vid. vok. a. rīhe m. ‘instep’, vok. Reihen, trm. rih(əⁿ) m. ‘instep, coupling of the wagon pole’; 2. *wrīgan-: vid. olandų wrijch, wrijf, wrijghe m. ‘instep’, ankstyvoji (dabartinė) olandų wrijf des voets ‘t. p.’, olandų pasen. wrijg ‘t. p.’; 3. *wrihan-: vid. vok. a. riche m. ‘t. p.’, trm. reəhə m. ‘t. p.’, olandų dial. wree m. ‘t. p.’; 4. *wrigan-: olandų pasen. wrege, wreeg ‘t. p.’, olandų wreef ‘t. p.’. Pirminė paradigma atrodo buvusi apofoninė ir gali būti rekonstruota kaip *wrīhō, *wrigeni < *uréiḱ-ōn, *uriḱ-én-i. Formaliai ir semantiškai ji artima lie. ríešas, ríeša ‘wrist, instep, knuckle’ < *ureiḱ-o-. Etimologiškai *wrīhō, *wrigeni gali būti sugretinti su vid. ang. wrāh ‘wrong, stubborn’, olandų wreeg ‘stiff’ < *wraiga- ir ypač su iteratyvu *wrikkōþi, *wrigunanþi (< *uriḱ-n(e)h₂-): isl. riga ‘to move to and from’, s. ang. wrigian ‘to turn’, s. fryzų wrigia ‘to stumble’, vid. vok. ž. wriggen, wricken ‘to twist, turn’, olandų wrikken ‘to pry, tug’. Reikšmė ‘wrist’ paliudyta ir iš *wrihsti- kildinamoms leksemoms: s. isl. rist, s. šv. vrist, s. fryzų wrist, s. ang. wrist, wyrst f. ‘wrist, instep’ ir *wrihtja- > vid. vok. a. riste n. ‘instep’, olandų gewricht n. ‘joint’. Atrodo, kad pirminė n kamienų reikšmė greičiausiai buvo ‘twist’ arba ‘joint’. Reikšmė ‘coupling of the pole’, randama vokiečių kalbos trm. rih(əⁿ), galėtų būti sena. Iš kitų ide. giminiškų žodžių galima paminėti gr. ῥοικός ‘bent’, Av. uruuisiia- ‘to turn’, uruuaēsa- m. ‘bend’. Reikšmė ‘to turn’ pakito į ‘to wrap’ daugelyje ide. kalbų, plg. lie. rìšti ‘to bind, tie’, pr. perrēist ‘to link’, s. vok. a. int-rīhan ‘to disclose’, s. ang. wrēon, wrīon ‘to cover’ < *wrīhan-.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 261–262
Antraštė:
rìšti
Straipsnelis:
žr. samtis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 100–104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas