Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rãtas
Straipsnelis:
S. air. roth m. Šis žodis turi dvi reikšmes, kurios atitinka dvi skirtingas graikų žodžių, besiskiriančių kirčiu: τρόχος ‘bėgimas’ ir τροχός ‘ratas’ (atitinkamai ‘tas, kuris bėga’) reikšmes greta veiksmažodžio τρέχω ‘bėgu’ [R 45]. Air. roth kilo iš *rot-o, o pastarasis iš veiksmažodinės šaknies rethid (žr. atskirai). Airiai jautė roth ir rethid ryšį, žr. RC XI 446. 53–54. Valų rhod moteriškąją giminę galbūt gavo dėl lo. rota įtakos, kuris taip pat yra ir germanų kalbose: s. v. a. rad n. ‘ratas’, lie. rãtas, s. i. ráthaḥ m. ‘vežimas’, av. raþō ‘id.’.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, r46
Antraštė:
ratas
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, reiškiantys ‘ratas’, įskaitant ir veldinių grupę, kilo iš žodžių, žyminčių sąv. ’suktis’ arba ‘bėgti’, riedėti. Lie. ratas, la. rats, s. i. ratha-, av. raθa- ‘karieta’, lo. rota, s. air. roth, s. v. a. rad, v. v. a. rat ir t. t., visi < ide. *reth-, matomos s. air. rethim, vel. rhedeg ‘bėgti’ ir t. t. žr. tekinis
Šaltinis:
Buck 1949, 725
Antraštė:
rãtas
Straipsnelis:
Alb. rreth m., pl. rrathë ‘skritulys, ratlankis, statinės lankas’, kaip prieveiksmis ir prielinksnis ‘aplink’, rrethój ‘apsupti, apsiausti’. Giminystės su s. v. a. Kreis tezę visiškai teisėtai [82] buvo palikta. Atvirkščiai turėdami sąsają su s. i. rátha- ‘vežimas’, s. air. roth ‘ratas’, lie. rãtas, lo. rota ir t. t. reikia nurodyti, kad tai numatė Meyeris (Ast. I 35) ir jau nujautė Camarada (I 393). Pamatine žodžio forma (su Bariću) reikia laikyti *rrath. Dabartinis rreth yra suvienaskaitinta daugiskaita.
Šaltinis:
Çabej 1965c, 68–69 (82–83)
Antraštė:
rãtas
Straipsnelis:
Lie. rãtas : rãtai, la. rats : rati (kitaip nei periferinėje baltų srityje vežimo ratui nusakyti vartota šaknis *kʷel-) iš ide. *rotos : *rotā; dar plg. s. i. rátha- ‘Gefährtt, Streitwagen’, av. raθa- ‘Streitwagen’, lot. rota ‘Rad, Kreis, Töpferscheibe’, air. roth ‘Rad’, s. v. a. rad = vok. Rad. Pagal W. Meidą (s. Anm. 5, Idg. u. Pf., 59ff.) ide. *rotos, *rotā yra veiksmažodinės kilmės iš *ret- ‘risti, greitai bėgti’ (plg. air. rethid ‘läuft’; lie. ritù, rìsti), t. y. *rotos turėjo reikšmę ‘bėgikas, tas, kuris greitai sukasi’; ide. *rotā yra taip pat kolektyvas ar abstraktas. Jo nuomone, galėjo greitas bėgikas ratu ar ratais pats būti (plg. s. i. rátha-, av. raθa-); dar nėra baigtas klausimas, kad kolektyvinė daugiskaita ‘ratų bendrumas’ reiškė (ir kartu ‘vežimas’ – R. E.) kaip baltų kalbose, plg. lie. rãtas : rãtai ‘vežimas’.
Šaltinis:
Eckert 1995, 51
Antraštė:
rãtas
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. *rot-o-, *rot-eh₂- ‘Rad’ (kelt., ital., germ., bl.) čia nepriklauso. Tai yra veldinys, plg. praarijų *rot-h₂-o- ‘Streitwagen’ (< ‘durch Räder Charakterisiertes’), kuris yra darinis iš *rot-eh₂ (plg. lo. rota).
Šaltinis:
Oettinger 2004, 184
Antraštė:
rãtas
Straipsnelis:
žr. risti
Šaltinis:
Blažek 2009, 46–47
Antraštė:
rãtas
Straipsnelis:
Sl. *-rě̋sti, rę̋štǫ/ *rę̋tǫ, aor. *rę̋tъ AP a ‘rasti’ (s. sl. ob-, sъ-rěsti, -ręštǫ, sr.-kr. srȅsti, slov. srẹ́sti, obrẹ́sti, r. obrestí, obretú). Sl. -rěsti Vaillantas (1966, 184f.) kildina iš šaknies *ret- ‘bėgti’, fiksuojamos s. air. rethid ‘bėga’, lie. rãtas, la. rota ‘ratas’ ir kt. Jų semantinė raida: ‘eiti, bėgti’ > ‘rasti’. Sl. *-rě̋sti kildintinas iš pailginto laipsnio Narteno prezenso *rḗt- / *rét- ‘pasukti, bėgti’. Tokią kilmę patvirtina la. ruõta ‘puošimas, žaislas’ (<*rṓt-eh₂-) ir jo denominatyvai ruõtât ‘pasukti; šokinėti, šokuoti’ (< *rṓteh₂-i̯e/o-). Taip pat s. air. pret. ráith (< perf. *(re-)rṓt-e?), plg. Jasanoff 2003, 31, 135¹⁸. Minėtinas ir vid. valų gaeafrawd ‘žiema, žiemos metas’ < proto-keltų *rāto- < protoide. *rōt-o-.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 23
Antraštė:
ratù
Straipsnelis:
žr. ranka
Šaltinis:
Olander 2009, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas