Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
síena
Straipsnelis:
žr. gurbas
Šaltinis:
Откупщиков 1976, 65–67
Antraštė:
si̇́ena
Straipsnelis:
*spartā, plg. lie. spartà ‘Schnelligkeit’ : spi̇̀rti ‘mit dem Fuß stoßen’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 183
Antraštė:
si̇́ena
Straipsnelis:
*seh2i̯-/*sh2ei̯- ‘sieti’ (‘binden’) (Pokorny IEW 891 t.). Praes. (iš seno *sh2-né-i̯-t? →) *si-ná-h2-t (arba sh2i-ná-h2-t?) ved. sināti (su *si-/*sh2i- pagal *sh2i-nu- …); Aor. Akt. *séh2i̯-t > sáh2-t lytyje ved. á-sāt; […] [59] *sóh2i̯-ne/o- > sói̯h2-ne/o- lie. lytyje si̇́ena ‘Grenze, Wand’ su Adj.-Abl. lytyje la. pa-sainis ‘virvė’ (‘Schnur’) (áir-sainis ‘ryšulys, paketas’); *sh2i-mé/ó- lytyje denom. *sh2i-mah2-i̯é-ti, gr. ἱμάω; *sóh2i̯-mo- > *sói̯h2-mo- > germ. *sai̯ma- > s. isl. seimr ‘siūlas’; […] [60]
Šaltinis:
Rasmussen 1989, (59–60)
Antraštė:
siena
Straipsnelis:
[Kalbama apie ide. *sHei- – ‘sieti’]. ‘Lath’ (‘lentjuostė, malksna’) semantika kimrų k. [kimrų aseth ‘lath’, ais ‘laths’ kaip *ad + si- ...] tinka prie lie. si̇́ena ‘wall’. Taigi mūsų bazinis veiksmažodis [turimas galvoje ide. *sHei- – ‘sieti’] paliudytas anatolų, indo-iranėnų, italikų, keltų ir baltų kalbose.
Šaltinis:
Hamp 1982b, 73
Antraštė:
si̇́ena
Straipsnelis:
Lie. siena, la. siena : lie. sieti, la. siet, gimin. s. i. sā-, si- ‘sieti, jungti’. Visose ide. k. žodžiai, žymin. sąv. ‘siena’, savo kilme paprastai atspindi sienos darymo būdą ir siejami su tokiais žodžiais: ‘vyti’, ‘pinti’, ‘akmuo’, ‘tverti’, ‘statyti’ ir t.t. Kai kuriose k. sąvokoms ‘namo vidinė ar išorinė siena’ ir ‘miesto siena (mūras)’ žymėti yra vart. vienas žodis, o jei ir du, tai jų vartojimas l. susimaišęs. Žr. kort. mūras
Šaltinis:
Buck 1949, 472
Antraštė:
si̇́ena
Straipsnelis:
Fasmerio (REW II 626) siūlymas r. sinelь ‘Samtschnürnen für Fransen’ kildinti iš pranc. chenille ‘t. p.’ yra perdėm abejotinas, plg. Sreznevskio (Altrussische Wrtb.) pateiktas formas, pvz. синъ ‘στήμων’ (ir kt. pvz.), kuriomis be abejonės pamatuotas r. sinelь [388] ... [389]. Nors dėl lyties sinъ visaip manyta (žr. tekste), tačiau nėra abejonės, kad sl. sinъ (pamatinė, pagrindinė reikšmė ‘Faden’) priklauso senajai leksikai. Slav. sinъ < šaknies *sēi/si- ‘binden, Strick, Riemen’. Artimiausi giminaičiai yra la. pasainis ‘Schnur’ bei (semantiškai nutolęs) lie. si̇́ena ‘Wand’. Tolimesni ir kitų formantų vediniai yra gr. ἱμᾱ́ς ‘Riemen’, s. v. a. seil, s. sl. сѣть ‘Schlinge, Netz, Strick’ ir kt.
Šaltinis:
Aitzetmüller 1958, 388–390
Antraštė:
si̇́ena
Straipsnelis:
žr. tiẽsti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 138-139
Antraštė:
síena
Straipsnelis:
žr. mainas
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 183–184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas