Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skaidrùs
Straipsnelis:
Lie. skaidrùs: s. i. citrá- ‘aiškus, ryškus’, su priesaga -ro- ir su šaknies balsio kaita. Prie ide. *(s)kē̆i-d- ‘kirsti, pjauti, lupti’ (kur ir skýstas). žr. skystas
Šaltinis:
SłPr II, 215
Antraštė:
skaidrùs
Straipsnelis:
Toch. A ṣkit- ‘pasirodyti, rodytis (?)’ praes. med. formoje ṣkitāntär. Šis žodis aiškiai yra giminiškas su s. i. ketú- ‘aiškumas, spindėjimas’, keta- ‘ženklas, forma’, citrá- ‘įvairiaspalvis, margintas, keistas’ = av. čiθra- ‘matomas’, s. isl. heið ‘aiškus dangus’, go. haidus ‘Art und Weise’, lie. skaidrùs ir t. t. grupe. Toch. A ṣkit- < ide. *sqit- arba *sqid- su vietoj s prieš k, kaip ir, pvz., prieš p A žodyje ṣpiṃ ‘vinis, spyglys’ = lo. spina ‘spyglys’, B ṣpīkiye = lo. spica ‘varpa’ ir t. t.
Šaltinis:
Windekens 1976, 456
Antraštė:
skaidrùs
Straipsnelis:
žr. skystas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 308
Antraštė:
skaidrùs
Straipsnelis:
žr. skaistus
Šaltinis:
Puhvel HED II, 426
Antraštė:
skaidrùs
Straipsnelis:
Prasl. sědrъ (< *xoid-). S. sl. сѣдъ ‘pilkas’, s.-kr. се̑д, slov. sed, s. r. сѣдъ, r. седой, s. č. šědivý, č. šedý, šedivý, le. szady ir kt., reiškiantys ‘pilką’ [146]. Su prasl. sědъ genetiškai siejami lie. skaidrùs ‘aiškus, perregimas, šviesus’, la. skaĩdrs ‘t. p.’, lie. skaidrė́ti, skaistė́ti < *skaid-s ‘šviestis (apie dangų)’, skáistas ‘šviesus, švytintis’, s. isl. heið ‘aiškus, šviesus dangus’, lo. caelum (< *kait- arba *kaid-) ‘dangus’ ir kt. Tokiu būdu (s)kaid-, (s)kait atstatoma reikšmė ‘švaraus, aiškaus dangaus spalva’. Prasl. х (sědъ < хoi̯d) kilęs iš ide. pradinio sk [147].
Šaltinis:
Мартынов 1968, 146–147
Antraštė:
skaidrùs
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito u kamieno oksitonai.] S. i. ketú-: √cit-, ide. √*(s)keit-. Oksitonezę patvirtina go. haidus. s-mobile rodo lie. skaidrùs.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 44

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas