Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skapóti
Straipsnelis:
Ide. kamienas *skā̆p-, *skop- remiasi ide. šaknimi *ks- (ks- > sk- metatezė), plg. r. (o-)скопить, скопец, lie. skapóti ‘grandyti’, skopiù, skõpti ‘pjaustinėti, skaptuoti’, skãplis ‘káltas’, skãptas ‘kreivas peilis šaukštams pjauti’, gr. σκάπτω ‘sukasu’, σκαπάνη ‘kaplys’, σκαπανεύς ‘žemių kasėjas’, σκόπελος ‘uola, iškyšulys’ σκῆπτρον, σκῆπτον, σκήτων, σκίπων ‘lazda, (kelionės) lazda’, σκάπος ‘šaka (atlaužta)’, lo. scapus ‘stiebas, medelis’, scopa ‘vytis, žgaras’, scopio ‘stiebas, kotas’, s. v. a. skaft ‘medelis, ietis’, s. ang. skaft ‘cnuc’, n. persų škāfađ ‘suskaldo’.
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 220
Antraštė:
skapóti
Straipsnelis:
[Atrodo, kad žodžio pradžios ks- pokyčiai ide. kalbose (tam tikromis sąlygomis) neapsiriboja vien metateze. Pavieniai faktai nurodo, kad ks- (: kes-) paprastėja ir virsta k- (galbūt, jau po to, kai ks- virto sk- ar šio proceso metu):] lie. skapóti ‘grandyti, skusti’, skõpti ‘skaptuoti, išpjauti’, skãptas ‘kreivas peilis’ – lie. kapóti, kãpas, la. kapāt ‘kirsti, kapoti’.
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 223
Antraštė:
skapóti
Reikšmė:
‘skusti’
Straipsnelis:
žr. skobti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 137–138
Antraštė:
skapóti
Straipsnelis:
žr. kapoti
Šaltinis:
Мельничук 1967 (1969), 66
Antraštė:
skapoti
Straipsnelis:
…Wood [Wood F. A., 1919, Germanic Etymologies, Modern Language Notes 34, p. 207] kildino s. ang. scēap, scēp, s. saksų scāp ir s. v. a. scāf iš pre-germanų *skēbom ar *skēbnom (ar -pnom) ‘nukirptas, nuskustas (gyvulys)’. Wood citavo go. ga-skap-jan ‘create’), lie. skapoti ‘shave’ (‘skusti’) ir gr. sképaron ‘kirvis’ […] Galiausiai jis vedė visas šias formas iš ide. šaknies *seq- ‘cut’ (‘kirpti, pjauti’). Ta pati teorija pakartota Krogmanno [Krogmann W., 1937, skappāri ‘Schaffell’ und wg. ‘Schaf’, ZMF 13, p. 27–29], kuris irgi žodį sheep ‘avis’ kildino iš ide. šaknies *sqē-, kurią jis siejo su go. ga-skap-jan ir kt. formomis […]
Šaltinis:
Davis 1991, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas