Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skardýti
Reikšmė:
pjauti (gyvulį), rausti, sklaidyti (žemę)
Straipsnelis:
žr. kirsti
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 223–224
Antraštė:
skardýti
Reikšmė:
‘schroten, (rupiai) malti’
Straipsnelis:
scurdis – šitaip taisau užrašymą sturdis E. 324 ‘bicke’ (= ‘Triebwerk, welches den oberen Mühlstein in Bewegung setzt, pavaros mechanizmas, kuris suka girnas’) ir sieju tai su č. oskrd ‘Mühleisen’, lie. skardýti ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 580.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 309
Antraštė:
skardýti
Straipsnelis:
R. trm. скоро-дá ‘akėčios’, s. r. о-скър-дъ ‘kirvis’, скор-дъ ‘kalavijo rūšis’. Iš vedinių: r. trm. скородить ‘akėti’. Giminiški ide. dariniai: lie. skardýti ‘pjauti, rausti (žemę)’; s. ang. sceort ‘trumpas’, s. v. a. scherze ‘atpjautas gabalas’ (Vas., II, 647). Formos be priesagos *-d-: s. r. скора ‘oda’, lie. skarà, vok. scheren ‘pjauti’ ir kt.
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 136
Antraštė:
skardýti
Reikšmė:
smulkinti
Straipsnelis:
žr. skriausti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 12–13, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas