Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stadolė
Straipsnelis:
Labiausiai panašu į tiesą, kad la. stadala (comm.) [II stedele] „karčemos arklidos“ – r. стодола, lie. stodolė, vok. stadolle – yra liet.-latv. žodis, priesagos -ala (plg. bir̃ztala, dējala, sēnala [ir kt.] Bielenstein LSpr. 196–198) vedinys, pamatuotas v. *stadît (plg. stadin̡i ir statît) „sustabdyti“ (*stadît savo ruožtu remiasi stât „stoti“, panašiai kaip dzir̂dît pamatuotas dzer̂t, plg. Bielenstein LSpr. I 213; la. stadala reiškia „užvažiuojamieji nakvynės namai“. Vadinasi, turime manyti, kad rusai (ir vokiečiai) pasiskolino šitą žodį iš latvių ar lietuvių, o ne bl. iš sl. – taip teigia Briukneris (Brückner. Litu-slavische Studien. I.).
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 97
Antraštė:
stadolė
Straipsnelis:
žr. stadala
Šaltinis:
Urbutis 1972d, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas