Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stei̇̃gti
Straipsnelis:
Gr. στείχω„žengti, žygiuoti eilėmis“ [1048…]. Ši svarbi šeima reprezentuojama įvairiose ide. kalbose. Tematinio praes. su e tikslus atitikmuo yra germ. k., go. steigan, s. isl. stīga, vok. steigen, keltų k. s. air. tīagu „eiti, žengti, vykti“, ide. *steighō. S. i. paliudyja praes. su nuliniu balsiu bei nosiniu garsu stighnoti „lipti“, kuriam slavų k. atliepia s. sl. postignǫ „pasiekti, paliesti“, kuriame i, kuris suponuoja ilgąjį, yra antrinis. Baltų k., išvestinis veiksmažodis su *-ye/o- ir su balsiu e, lie. stei-giù, bendr. stei̇̃-gtis ir t. t., plg. Fraenkel LEW s. u. Vardažodinės formos su nuliniu balsiu: s. v. a. steg m. „takelis“, s. isl. stig n. „žingsnis“, pragerm. *stiga-z atliepia gr. στίχος„linija, brūkšnys“; s. ang. stige m. „kilimas ir leidimasis“ kamienas su -i- galbūt išvestas iš šakninio daiktavardžio, plg. gr. nom. pl. στίχες. Su balsiu o gr. στοῖχος„eilė, vora“, alb. shtek, sthehu, s. v. a. steiga f. „takelis“, baltų k. la. staiga f. „ėjimas“ su lie. prieveiksmiu staigà (pastarosios formos atlieptų gr. *στοιχή); plg. dar Pokorny 1017 ir toliau.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1048–1049
Antraštė:
steigti
Straipsnelis:
žr. stiebtis
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 138–139
Antraštė:
steĩgti
Reikšmė:
(be)gründen, errichten
Straipsnelis:
žr. stigti
Šaltinis:
Casaretto 2004, 479

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas