Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stiklas
Straipsnelis:
žr. katilas
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 94
Antraštė:
sti̇̀klas
Straipsnelis:
Šie bl. ir slavų žodžiai, reiškiantys ‘stiklas’ laikytini germanizmais: pr. sticlo f. ‘stiklas (= stilklinė)’ V. 401; lie. sti̇̀klas m. ‘Glas, Trinkglas’, la. stikls ‘stiklas’; sl. *stьklo n.: s. sl. stьklo ‘stiklas’, le. szkło ‘stiklas’, č. sklo ‘t. p.’, r. стекло ‘t. p.’. Patikimai nurodyti skolinimosi šaltinį kebloka, galbūt iš go. stikls ‘taurė, bokalas’, kuris irgi neturi patikimos etimologijos (šiaip ar taip go. žodis siejasi su s. v. a. stechal ‘taurė’).
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 61
Antraštė:
stiklas
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, reiškiantys ‘stiklas’, dažnai etim. siejasi su spalvų pavadinimais ar žodžiais, reišk. ‘šviesus’, ‘spindintis’, tačiau kai kurių žodžių kilmė neaiški. Lie. stiklas, la. stikls, pr. sticlo < s. sl. stĭklo, bendras sl., kur < go. stikls ‘taurė’, apie kurią slavai sužinojo kaip apie stiklinę taurę, tačiau iš tikrųjų germ. šį žodį vartojo pradžioje ragui, iš kurio geriama, žymėti, todėl go. stikls giminiškas su s. isl. stikill ‘rago gėrimui aštrus galas’, s. ang. sticel ‘smaigalys’, s. v. a. stickil ‘t. p.’.
Šaltinis:
Buck 1949, 620
Antraštė:
sti̇̀klas
Straipsnelis:
Sticlo (Mikolos Balt. u. Slav. 3 nuomone turbūt gen. sing.) E. 401 ‘Glas’ – kaip ir lie. sti̇̀klas bei la. stikls iš sl. stьklo (ar go. stikls).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 316
Antraštė:
stìklas
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bevardės giminės prūsų kalbos daiktavardžiai.] Pr. sticlo ‘das Glas’ (E 481) veikiausiai yra bev. gim. dgs., plg. sl. *stĭklo (dar plg. s. sl. stĭklo, r. стекло, le. szkło; taip pat plg. skolinys lie. stìklas).
Šaltinis:
Petit 2000, 31
Antraštė:
stìklas
Straipsnelis:
Bevardės giminės rusų ar baltarusių skoliniai lietuvių kalboje tapo vyriškosios giminės formomis. stìklas < стькло.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas